Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Uniwersytety dla seniora

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Old-People[1]W dobie naszych czasów coraz więcej osób przykłada ogromną wagę do edukacji – niekoniecznie kierując się potrzebą znalezienia dobrze płatnej pracy. Dla wielu ludzi nauka jest prawdziwą przyjemnością i możliwością poszerzenia swoich horyzontów. Coraz więcej seniorów zapisuje się na tak zwane uniwersytety trzeciego wieku, aby zdobyć wiedzę z interesującego ich zakresu. Ogromnym powodzeniem wśród starszych osób cieszą się przede wszystkim zajęcia z zakresu filologii polskiej. Możliwość zapoznania się z kanonem literatury oraz z mniej znanymi dziełami to dla wielu seniorów główna korzyść. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wybór dobrego korepetytora

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

??????????????????????????????????????????????Czasami nauka w szkole nie jest dla dziecka wystarczająca – szczególnie, jeśli często opuszcza zajęcia lub po prostu nie rozumie konkretnych działów tematycznych. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zapewnienie pociesze odpowiedniego korepetytora, który wyjaśni młodemu człowiekowi niezrozumiałe zagadnienia. W dzisiejszych czasach bardzo wielu uczniów regularnie korzysta z takiej pomocy, przy czym często ogranicza się ona do zajęć przygotowujących do testów gimnazjalnych lub matury. Ogłoszenia korepetytorów można znaleźć przede wszystkim w sieci. Godne uwagi są firmy zatrudniające nauczycieli wielu przedmiotów, które udostępniają swoją ofertę dla uczniów na różnych etapach edukacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Podzialy jadra i komórek szczególnie

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Podziały jądra i komórek szczególnie często zachodzą w tkankach embrionalnych, a więc w okresie poprzedzającym fazę wzrostu elonga— cyjnego i fazę różnicowania się. Podziały te mają wielkie znaczenie dla genezy organów rośliny; zagadnienie to zostanie omówione szerzej nieco dalej. Jednak podziały mogą występować także w zupełnie wykształconych komórkach; w ten sposób np. tworzą się merystemy wtórne (felogen) lub kalus po zranieniu. Często podziały komórek odbywają się z pewną rytmiką, a czasami w pewnej zależności od naturalnego rytmu dnia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Kierunek i szybkość tych podziałów w spo— sób istotny określają kształty dorosłej rośliny. Bardzo niewiele Wiemy 0 współzależncści między podziałem komórki a jej Wzrostem; wiadorno tylko, że Oba te procesy mogą się odbywać niezależnie Cd siebie. Zwykle jednak istnieje pewien stały stosunek pomiędzy masą jądra i plazmy W komórce (tzw. stosunek plazmo-jądrowy), Zwiększenie się masy jądra, które można wywołać przez podwojenie ‘liczby chromosomów działaniem np. kolchicyny (s, 374), pociąga za sobą zazwyczaj zwiększenie masy plazmy i rozmiarów komórki. Na ogół uważamy, że wzrost plazmatyczny jest etapem wstępnym, a może nawet bezpośrednią przyczyną podziału jądra i komórki. Te zaś procesy mogą z kolei pobudzać do wzrostu protoplazmę. W istocie podczas intensywnych prccesów wzrostu obserwujemy rytmiczne następowanie po sobie wzrostu i podziału komórki. Dotychczas nie udało się wniknąć głębiej w przyczyny i siły regulujące podział komórki. W ostatnich latach wysuwano wielokrotnie przypuszczenia, że przy indukowaniu podziałów mogłyby odgrywać pewną rolę szczególne czynniki wzr os to we o naturze hormonalnej. W istocie udaje się często wywołać podziały komórkowe przez zastosowanie chemicznych bodźców zewnętrznych. Tak więc wymienione uprzednio substancje pobudzające wzrost elongacyjny mogą, zwłaszcza w wyższych stężeniach, wywoływać podziały. Substancje te spełniają przypuszczalnie takie funkcje przy wicsennym pobudzaniu czynności kambium, przy tworzeniu się kalusa lub galasów (s. 353). Szczególnie interesująca jest obserwacja, że pewne substancje, tworzące się po zranieniu rośliny (hormony przyranne i hormony nekrotyczn e), wywołują podziały komórek. Powstają one szczególnie obficie w uszkodzonych tkankach: sitowej i twórczej i odgrywają prawdopodobnie rolę w procesach regeneracji (s. 348). Ze zranionych strąków fasoli została wyizolowana w stanie względnie czystym substancja indukująca intensywne podziały (tra u m a ł y n a). Jednak nie. wiemy, czy tego rodzaju związki biorą udział (łącznie z substancjami wzrostowymi) w normalnych podzi ałach komórek. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

« Previous Entries