Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

4. Rola bodzców w zespole

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

4. Rola bodźców w zespole środków kierowania gospodarką Stosunki ekonomiczne panujące w socjalizmie stwarzają po- tencjalnie odpowiednie warunki do zgodnego kojarzenia in- teresów jednostkowych i społecznych. Przy ograniczoności dóbr oraz wyodrębnieniu podmiotów gospodarujących bodźce ekonemiczne stają się głównym instrumentem kojarżenia in- teresów uczestników procesów- gospodarczych. W tym też w.yraża się wychowawcza rola bodźców. . Bodźce można usystematyzować w oparciu o różne kryteria porządkujące. Porządkowanie to ma nie tylko znaczenie po- znawcze, ale również praktyczne. Kryterium porządkującym bodźce może być ich podział według adresatów (podmiotów gospodarujących i osób), do których są skierowane. Bodźce nie mo~ą być anonimowe. Aby mogły skutecznie oddziały- wać, .trzeba z góry [ednoznacznie ustalić, do kogo są adreso- wane. . Dzieląc bodźce według ich rangi (znaczenia) rozróżnia się bodźce podstawowe (główne) i uzypełniające (pomocnicze). Podział ten wynika, z jednej strony, z przeznaczenia okreś- lonych środków na poszczególne, konkretne bodźce, a z dru- giej – ze struktury dochodów obiektu oddziaływania bodź- ców. Na ogół obie te struktury pokrywają się. Na przykład w funduszu płac gospodarki narodowej mieści się przeważa- jąca część środków przeznaczonych na bodźce, płaca nato- miast stanowi największą część dochodów pracowników. Pod względem charakteru zadań dzielimy bodźce na syn- tetyczne (ogólne) i wyspecjalizowane (specjalne). Podstawą rozróżnienia tych bodźców jest charakter zadań, jakie mają spełniać. Gdy celem oddziaływania bodźców jest polepszenie ogólnego efektu pracy jednostki gospodarczej, mamy wów- czas do czynienia z bodźcem syntetycznym. Gdy natomiast zadanie dotyczy fragmen tu działalności przedsiębiorstwa, mamy do czynienia, z bodźcem wyspecjalizowanym. Kryterium zasięgu pozwala rozróżnić bodźce zbiorowe i in- dywidualne. Pierwsze z nich odnoszą się do pewnej zbioro- wości pracowników, przy czym jej liczebność może być róż- na. Może to być np. brygada, której wyznaczono zadanie po- wiązane z premią. Nagrody z karty górniczej i innych tego typu kart są również rodzajem bodźca zbiorowego. Zachę- cają one ludzi do wejścia do tej zbiorowości, zniechęcają do wyjścia z niej. [hasła pokrewne: , projektowanie wnętrz, meble kuchenne, Siłownie zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble kuchenne projektowanie wnętrz Siłownie zewnętrzne