Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W okresie kryzysu działalność inwestycyjna jest zahamo- wana do tego stopnia, że zużyty kapitał trwały nie jest w peł- ni odtwarzany. Reprodukcja dokonuje ‘się w postaci zwężonej. Inne zjawiska występujące w okresie kryzysu to masowe bez- robocie, deflacja, wzrost stopy procentowej, deprecjacja kapi- tału produkcyjnego (spadek cen akcji). Dochodzi do bankruc- twa wielu małych i średnich przedsiębiorstw w wielu dzie- dzinach gospodarki, a także do bankructwa banków, przyczy- niającego się zresztą ‘do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Dokonuje się centralizacja kapitału, ponieważ upadłe przedsię- biorstwa są wykupywane za bezcen przez przedsiębiorstwa wielkie, które mają odłożony kapitał i przetrwały sytuację kryzysową. Następuje wreszcie stabilizacja produkcji mi niskim pozio- mie. Pewien poziom produkcji środków konsumpcji jest nie- zbędny do zrównoważenia istniejącego popytu klas posiada- jących i klasy robotniczej i- o ile można zaprzestać całkowicie inwestycji, o tyle nie można zlikwidować konsumpcji. Jed- nakże konsumpcja szerokich rzesz mas pracujących ma w okresie głębokiego kryzysu charakter głodowy; masowo wy- stępuje wówczas bezrobocie, a zatrudniona część klasy ro- botniczej otrzymuje bardzo niskie płace. Okres, w którym następuje pewna stabilizacja cen, poziomu produkcji i stopy zysku, chociaż na niskim poziomie (stopa zysku ujemna), nazywamy depresją. Sytuacja gospodarcza nie ulega wówczas dalszemu pogorszeniu. W tym okresie należy już szukać przesłanek przejścia do nowej fazy cyklu. Tymi przesłankami są: 1) dążenie tych kapitalistów, którzy. wyszli obronną ręką z kryzysu (lub nawet powiększyli zasób kapitału wykupując przedsiębiorstwa bankrutujące), do po- prawy rentowności produkcji przy niskich cenach; 2) skur- czenie się kapitału trwałego (poprzednio – niepełne odtwa- rzanie) i jego zestarzenie się; 3) wyczerpanie się zapasów środków konsumpcji. [patrz też: , tablice informacyjne, cyklinowanie bezpyłowe, kamery monitoring ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe kamery monitoring tablice informacyjne