Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

A równoczesnie czesto nie sa

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

A równocześnie często nie są spełnione nięzbędne przesłanki społeczno-ekonomicz- ne. Jeżeli natomiast w takiej sytuacji grupie rewolucyjnej uda się zdobyć władzę polityczną, to jej trwałość jest bardzo problematyczna. Każda próba przeprowadzenia głębszych reform, np. reformy rolnej, napotyka opór rodzimej i mię- dzynarodowej reakcji. Grupy rewolucyjnie nastawionej in- teligencji przy braku sojuszników i dostatecznych przesłanek natury ekonomicznej nie są w stanie zapewnić trwałych przeobrażeń o charakterze socjalistycznym. Niemniej jednak jest faktem, że istnienie bezrobocia, ol- brzymiej nędzy ludności, marazmu gospodarczego, braku perspektyw poprawy istniejącej sytuacji to przesłanki, które przy zorganizowanej działalności partii komunistycznej mogą stworzyć szanse’ zwycięstwa socjalizmu w krajach słabo rozwiniętych. Dodatkowym czynnikiem wewnętrznym sprzy- jającym rewolucji socjalistycznej w tej grupie krajów jest rodzące się poczucie więzi narodowej. Patriotyzm w kra- jach rozwijających się staje się ważną społeczno-polityczną przesłanką rewolucji socjalistycznej. Jak wykazuje praktyka walk narodowowyzwoleńczych w ciągu lat powojennych, , czynnik ten w wielu przypadkach odgrywa rolę decydującą w zapoczątkowaniu przemian o charakterze rewolucyjnym. Do zewnętrznych czynników sprzyjających zwycięstwu socjalizmu w krajach •rozwijających się należy istnienie sy- stemu państw socjalistycznych, ich pomoc ekonomiczna oraz polityczne poparcie dla ruchów na rzecz wyzwolenia naro- dowego i społscznego. Pod względem stosunków ekonomicznych i politycznych kraje słabo rozwinięte są’ wybitnie niejednolite. Wydaje się jednak, . że można tu wydzielić trzy dość wyraźne grupy: l) kraje, które preferują niekapitalistyczną drogę rozwoju, skłaniające się ku budowie społeczeństwa socjalistycznego, 2) kraje o stosunkowo zaawansowanym rozwoju kapitali- stycznych stosunków ekonomicznych, preferujące kapitalizm jako ustrój; 3) kraje o dominującej roli feudalnych elemen- . tów w strukturze społecznej i ekonomicznej. Realizowane w pierwszej grupie krajów zmiany w dzie- dzinie stosunków ekonomicznych, tzn .. stosunków produkcji i podziału, wywierają coraz większy wpływ na kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego. [przypisy: , regały magazynowe, rusztowania aluminiowe, Silniki do agd ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: regały magazynowe rusztowania aluminiowe Silniki do agd