Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Aby ustalic celowosc wprowadzania danych

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Aby ustalić celowość wprowadzania danych systemów płac, trzeba uzgodnić ich teoretyczne schematy z warunkami, w których mają być zastosowane. Jedyną drogą sprawdzania prawidłowości zastosowania i doskonalenia systemów płac jest konfrontacja zmian w warunkach pracy przedsiębiorstwa Z rezultatami badań teoretycznych. Szczegółowe czynniki i kryteria warunkujące wybór sy- stemu płac można podzielić na kilka grup. Do pierwszej grupy wchodzą kryteria (czynniki) ogólnospołeczne. Jednym z nich jest kryterium płacy zasłużonej realizujące postulat, aby pracownik mógł łatwo uświadomić sobie proporcjonal- ność wynagrodzenia do wkładu własnej pracy. Innym kryte- rium są tradycje, przyzwyczajenia i nawyki odbijające się w świadomości zawodowej pracowników. Gdy chce się wprowa- dzać lub zmieniać system płac, trzeba brać pod uwagę stosu- nek robotników do systemów stosowanych poprzednio i ak- tualnych. W tej grupie kryteriów wyboru systemu płac mieś- ci się postulat stwierdzający, że system płac, nie powinien przyczyniać się do naruszenia równowagi organizmu ludzkie- go przez zachęcanie do nadmiernej intensywności wysiłku. W skład drugiej grupy wchodzą kryteria ekonomiczno- -bodźcowe. Po pierwsze, wybór systemu płac należy podpo- rządkować zasadom oszczędności użycia czynników produkcji i najniższych kosztów, co wynika z zasady racjonalnego gos- podarowania i jej konkretyzacji – rachunku ekonomicznego. Po drugie, dany system płac powinien odpowiadać potrzebom w zakresie bodźców, pozwalać na mobilizowanie woli pracy i kierowanie działań pracownika na osiągnięcie pożądanych efektów ekonomicznych. Trzecia grupa uwzględnia techniczno-organizacyjne czyn- niki produkcji. Przy wyborze systemu wynagradzania należy . uwzględniać rodzaj procesów pracy (ręczna, maszynowo-ręcz- na, maszynowa), typ produkcji (masowa, seryjna, jednostko- wa)’, metody produkcji (potokowa, grupowo-gniazdowa, indy- widualna). Trudno byłoby wyjaśniać tu bardziej szczegółowo rolę poszczególnych wyżej wymienionych czynników. Posłu- żymy się tylko przykładem. Przy potokowej metodzie orga- nizacji produkcji możemy stosować swobodny. system pracy lub system narzucony z góry przez szybkość przesuwania się taśmy produkcyjnej. [podobne: , kolektory słoneczne, podłogi drewniane, pokrycia dachowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne podłogi drewniane pokrycia dachowe