Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Aby wiec nie wywolywac wahan

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Aby więc nie wywoływać wahań stopy życiowej, w kra- jach socjalistycznych generalnie realizuje się zasadę stałych cen na surowce rolnicze. Zasada stałych cen produktów rol- nych w dłuższych okresach jest korzystna również dla przed- siębiorstw rolnych, które mogą planowo ustalać strukturę i dynamikę produkcji poszczególnych artykułów i podejmo- wać długofalową specjalizację na podstawie stabilnych wa- runków ekonomicznych. Zasada stałych cen produktów rolnych ma również pewną słabą stronę. W latach niekorzystnych warunków atmosfe- rycznych następuje spadek urodzajów, co przy stałych ce- nach prowadzi – do znacznej niekiedy obniżki dochodów przedsiębiorstw – rolnych i zmniejszenia ich możliwości in- westycyjnych. Można jednak częściowo przezwyciężyć tę niedogodność przez elastyczny system kredytowania rolni- ctwa oraz manipulowanie wysokością stopy podatku grun- towego, który w latach nieurodzajnych może być odpowied- nio obniżany. Poziom cen produktów rolnych powinien uwzględniać działanie prawa wartości w- jego długofalowym trendzie rozwojowym. którego wynika, że w miarę wzro- stu produkcji i obniżki kosztów w rolnictwie w wyniku po- stępu technicznego mogą powstawać warunki do dokonywa- nia korekt cen na poszczególne produkty. Główne zadania polityki cen na produkty rolne w okresie budowy społeczeństwa socjalistycznego są następujące: 1) stwarzanie bodźców materialnych do zwiększania pro- dukcji żywności i zapewnienie warunków reprodukcji roz- szerzonej w rolnictwie; 2) stwarzanie warunków sprzyjających osiąganiu równo- wagi między podażą i popytem; 3) wpływanie na kształtowanie się struktury produkcji od- ,powiednio do zmian w -strukturze popytu wewnętrznego i na rynku międzynarodowym;” 4) – oddziaływanie na racjonalne wykorzystanie naturalnych warunków produkcji rolniczej i optymalne przestrzenne rozmieszczenie. produkcji oraz specjalizację przedsiębiorstw rolnych; 5) – wdrażanie postępu technicznego i przyspieszanie inten- syfikacji rolnictwa; 6) zapewnianie realizacji zasady równomiernego wzrostu dochodów ludzi pracy w mieście i na wsi. [podobne: , odzież ochronna, budowa domów, Domy z drewna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowa domów Domy z drewna odzież ochronna