Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ale jakze moze byc ono

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ale jakże może być ono różne nawet w odniesieniu do tego samego gatunku w zależ- ności od okresu życia, aktywności odżywczej, rozrodu, rozwoju, wymagających często różnych zupełnie wa- runków. Na ogół można odróżnić zwierzęta ś w i a t ł o- l u b n e (np. motyle dzienne, błonkówki, kowaliki, liczne ptaki, jaszczurki) od c i e n i o l u b n y c h (np. stonogi, wije), fotofilne i fotofobne, żyjące na świetle od unikających światła, przy czym krańcowe stano- wisko zajmują wśród nich h e l i o f i l e, potrzebujące jak . niepylak apollo lub trzyszcze (Cicindella) bezpo- średniej insolacji dla pełnej aktywności. Pierwszy narzucający się nam taki podział jest zbyt ogólny dla dokładniejszego wniknięcia w zjawisko. Podobnie jak w stosunku do każdego innego czynnika branego oddzielnie, należy raczej ustalić dolną i górną granicę, w obrębie których rozgrywa się życie i prze- jawia wrażliwość zwierzęcia na czynniki’ świetlne. Taki punkt widzenia prowadzi do wyróżnienia dwóch krańcowych typów, z mniejszą lub większą rozległoś- cią skali reagowania na bodźce świetlne. E u r y f o t Y . mają skalę rozległą, podczas gdy życie s t e n o f 0. t ó w mieści się w wąskiej skali warunków świetlnych. Dwie .pierwsze narzucające się ekologowi grupy, światło- luby i cienioluby, dlatego są ważne, że są przeważnie stenofotami, reagują czule na warunki świetlne, pod- czas gdy euryfoty’ przejawiają raczej obojętność na te czynniki. Zwierzęta wrażliwe na światło odznaczają się naj- częściej, powstałymi w drodze ewolucji, r e g u l a c y j- n y m i r e a k c j a m i ruchowymi o charakterze o b r o n n y m, pozwalającymi uchylać się spod wpły- wów niekorzystnych i przechodzić do miejsc opty- malnych warunków świetlnych. Cienioluby np. wysta- . wione na raptowne dzlałanie światła przez podniesienie kamienia lub po odłupaniu kory, pod którą przeby- wały, szybko kryją się z powrotem w zacienione miej- sca. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, Usługi brukarskie Warszawa, rusztowania krause ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: giełda tworzyw sztucznych rusztowania krause Usługi brukarskie Warszawa