Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Cena uzytkowania ziemi. jako czynnika

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Cena użytkowania ziemi. jako czynnika produkcji stanowi formę renty gruntowej zawierającej nie tylko ren- tę różniczkową, lecz również rentę absolutną, stanowiącą g.warantowaną opłatę za użytkowanie gruntów najgorszych, ale nadających się jeszcze do rolniczego lub nierolniczego użytkowania. Przez długi okres, zarówno w teorii ekonomii, jak w prak- tyce gospodarki socjalistycznej, negowano występowanie ka- tegorii renty absolutnej i praktycznie nie. wykorzystywano również faktu istnienia renty różniczkowej. Przejście od fa- zy szybkiej industrializacji do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki socjahstycznej sprawiło, że powstała zno- wu potrzeba teoretycznego zweryfikowania problemu renty gruntowej w gospodarce socjalistycznej li wyciągnięcia. z tej weryfikacji wniosków dla praktycznej polityki gospodarczej. W wyniku nacjonalizacji ziemi w Związku Radzieckim i jej społecznego użytkowania w innych krajach socjalistycz- nych przestała istnieć ekonomiczna podstawa przywłaszcza- nia renty gruntowej przez kapitalistycznych właścicieli zie- mi, ale nie oznacza to, że jednocześnie zniknęły podstawy istnienia renty gruntowej. W socjalizmie w dalszym ciągu istnieją przyrodniczo-techniczne i ekonomiczne podstawy istnienia renty różniczkowej I i II dodatniej lub ujemnej. Ograniczoność obszaru ziemi i zmniejszanie się obszarów zie- mi będącej w użytkowaniu rolniczym prowadzi do konieczno- ści wykorzystywania kategorii ekonomicznej renty grunto- wej absolutnej jako ceny użytkowania dobra, którego zaso- by nie ulegają zwiększaniu którego wykorzystanie dla po- . trzeb społeczeństwa socjalistycznego wymaga szczególnej skrupulatności i pełnej racjonalności. Nie może natomiast za- pewnić tej racjonalności system, w którym dobro to przy- dzielane byłoby poszczególnym kolektywom pracowniczym bezpłatnie, a więc jego użytkowanie nic by nie kosztowało i nie stanowiło elementu rachunku ekonomicznego. Właśnie zasada racjonalnego gospodarowania i stosowanie rachunku ekonomicznego jako miary tej racjonalności wy- magają wykorzystania renty gruntowej, w tym również absolutnej, w gospodarce socjalistycznej. Jej tworzenie i gromadzenie następuje w przedsiębiorstwie rolnym, które powinno ją przekazywać w ustalonej wysokości państwu jako właścicielowi ziemi. [hasła pokrewne: , fotografia reklamowa, Układanie kostki brukowej Warszawa, fotele gabinetowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotele gabinetowe fotografia reklamowa Układanie kostki brukowej Warszawa