Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ceny nie sa oczywiscie jedynym

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ceny nie są oczywiście jedynym czynnikiem wpływają- cym na rozmieszczenie produkcji rolniczej. Obok warunków naturalnych czynnikami oddziałującymi na nie jest, rów- nież lokalizacja zakładów przemysłu rolnego, sieć komuni- kacyjna, wysokość taryf prżewozowych, zasoby siły roboczej i inwestycje rolnicze. Szczególnie duże znaczenie mają ceny produktów rolnych i ich relacje do cen przemysłowych środków produkcji dla Rolnictwa. Reprodukcja roz- szerzona jest możliwa, gdy przedsiębiorstwo jest rentowne, lub na podstawie systemu finansowania inwestycji z budże- tu państwa bez konieczności ich zwrotu przez przedsiębior- stwa .: Ten ostatni system dominował w: państwowych gos- podarstwach rolnych krajów socjalistycznych jeszcze na po- czątku lat sześćdziesiątych, ale nie zapewniał optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów ziemi i środków pro- dukcji znajdujących się we władaniu społeczeństwa socjali- stycznego. Zarówno dla PGR-óW;, jak i spółdzielni produkcyjnych korzystniejszy z punktu widzenia racjonalności gospodaro- wania jest wprowadzony w ostatnich latach system pełnego rachunku ekonomicznego, przy którym przedsiębiorstwo fi- nansuje całkowicie proces intensyfikacji i wdrażania nowej techniki, to znaczy reprodukcję rozszerzoną,ze I środków własnych – lub z kredytu zwrotnego. Wprowadzenie takiego systemu stało się jednak możliwe dopiero wówczas, gdy po- ziom cen produktów rolnych zapewnił rentowność przed- siębiorstwom o gorszych glebach. Znaczny wpływ na intensyfikację i. wdrażanie postępu. technicznego do rolnictwa mają ceny środków produkcji i dóbr inwestycyjnych dla rolnictwa i ich. relacje do cen rol- nych. Ceny takich podstawowych środków produkcji, jak nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, pasze treściwe, ma- szyny i ciągniki, części zamienne, materiały budowlane i in- ne elementy technicznego wyposażenia rolnictwa oraz ich jakość w coraz Wyższym stopniu wpływają na koszty produkcji w rolnictwie. Wynika to stąd, że w miarę wzro- stu poziomu intensywności przedsiębiorstw rolnych oraz po- stępów mechanizacji rolnictwa maleje względnie, a nawet . absolutnie, wielkość nakładów pracy żywej na jednostkę produktu, a nakłady pracy uprzedmiotowionej rosną. [przypisy: , obróbka miedzi, Rekuperatory, Fototapety do kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Fototapety do kuchni obróbka miedzi Rekuperatory