Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost cen znajduje rekompensatę we wzroście płac wywołanym rosnącym popytem na siłę roboczą. Okres rozkwitu jest początkiem ukrytej nadprodukcji. Przy rosnącym popycie wzrastają ceny i stopa zysku. Przewidując dalszy wzrost stopy zysku przedsiębiorcy rozszerzają produk- cję i składają zwiększone zamówienia inwestycyjne. Realiza- cja tych zamówień nastąpi jednak w późniejszym terminie (konieczny jest pewien czas na wybudowanie czy moderniza- cję obiektów, na wyprodukowanie maszyn i innych urządzeń). W danym momencie zamówienia te, zwiększając popyt na środki produkcji, wpływają jednak pobudzająco na wzrost produkcji w dziale 1. Wzrost cen na środki produkcji (popyt przewyższa podaż) w połączeniu ze wzrostem płac (duży popyt na siłę roboczą) prowadzi w pewnym momencie do stopniowego wzrostu kosz – tów produkcji. Początkowo rekompensuje go wzrost cen sprzedawanych wyrobów, jednakże stopa zysku przestaje ros- nąć. Wzrost kosztów produkcji będzie szybszy, jeżeli w okresie wzrostu Inwestycji bardzo wysokiej koniunktury uruchomi się rezerwowe moce wytwórcze występujące często w postaci przestarzałych urzą- dzeń technicznych i mniej kwalifikowanej, a zatem mniej wydajnej, siły roboczej. Doprowadzi to do pewnego spadku stopy zysku, w wyniku czego wielu przedsiębiorców, przewi- dując dalszy jej spadek, zmniejszy rozmiary nowych inwe- stycji. Do spadku rentowności produkcji przyczynia się również wysoka stopa procentowa wynikająca z dużego zapotrzebo- wania na kapitał pieniężny w okresie wysokiej koniunktury. Początkowe zahamowanie wzrostu stopy zysku, a następnie jej spadek, skłoni część kapitalistów do zmniejszenia inwe- stycji. Wywołany przez te decyzje pierwotny spadek popytu na środki produkcji nie jest jeszcze znaczny i nie dezorgani- zowałby produkcji, gdyby w tym momencie nie pojawiła się nadprodukcja “ukryta”, mająca początek w okresie rozkwitu. Następuje bowiem realizacja wcześniej złożonych zamówień na środki produkcji. [więcej w: , obróbka miedzi, drukarnia cyfrowa, krzesła obrotowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drukarnia cyfrowa krzesła obrotowe obróbka miedzi