Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

D. ZJAWISKA KORELACJI Podziały i wzrost komórek embrionalnych w strefach merystematycz— nych, a następnie wzrost elongacyjny i różnicowanie się komórek prowadzą do kształtowania się specyficznych organów rośliny. Zjawiska te mogą się jednak odbywać tylko dzięki temu, że liczne, pojedyncze ko— mórki rozwijają się według wspólnego, Ściśle określonego planu. Po— wstawanie i działanie sił kształtotwórczych, występujących już w stoż— kach wzrostu zarodka, są nam całkowicie nieznane. Niejednokrotnie mówimy, Że k O m ó r ki em brio n a Lne mają zdolność do wytwo— rzenia w sz y s t kich części i tkanek dorosłej rośliny, są więc one, po— dobnie jak zygoty, omnipo t encj aln e. Od pewnego momentu jed— nak następuje determinacja poszczególnych komórek lub zespołów komórkowych. W rezultacie dochodzi do realizacji tylko nieznacznej części możliwości tkwiących potencjalnie w komórce embrionalnej; następuje p o dz i a ł p r a c y komórek. Niewie le wiadomości mamy o przy— czynach takiej, a nie innej determinacji. Wiemy na pewno, że pomiędzy poszczególnymi komórkami, które składają się na skoordynowany i zor— ganižowany twór, muszą istnieć bardzo ścisłe związki, czyli korelacje, bez których istnienie organizmu wielokomórkowego byłoby w ogóle nie— możliwe. Korelacje te odgrywają również zasadniczą rolę w rozwoju rośliny. Procesy korelacyjne są zjawiskami skomplikowanymi i różnorodnymi. Ponieważ prawie wszystkie komórki roślin wyższych pozostają ze sobą w ścisłym kontakcie plazmatycznym dzięki plazmodesmom, można by je w pewnym sensie przyrównać do systemu nerwowego zwierząt oraz można by przypuścić, że bezpośrednią przyczyną korelacji jest wymiana pewnych substancji. W tym przypadku powinny odgrywać role s t osu n ki o d ż y w c z e poszczególnych komórek lub ich partii, stopień zaopatrzenia w wodę i substancje pokarmowe, a przede wszystkim pewne czynniki natury hormonalnej, [hasła pokrewne: , hurtownia elektryczna, fototapety na wymiar, cyklinowanie bezpyłowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe fototapety na wymiar hurtownia elektryczna