Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dla dorsza takim progiem jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Dla dorsza takim progiem jest temperatura -;3,6°, dla gładzicy -2,4°, dla storni _1,8°. Przy oblicze- niach w rozwoju ikry w stopnio-dniach temperatury . progu winny być uwzględniane. Wydaje się, jak gdyby zwierzętom zimnokrwistym potrzeba było określonej dla normalnego rozwoju stałej ilości ciepła, bez której rozwój się opóźnia i nowe pokolenie nie może się rozwinąć VJ normal- ńym czasie. Taką ilość energii cieplnej nazywają w ekologii sumą albo s t a ł ą c i e p l n ą. Mierzymy ją sumą średnich temperatur dobowych, czyli stopnio- -dniami. Analizując zachowanie się poszczególnych organiz- mów w odniesieniu do czynnika termicznego, można stwierdzić. że każdy z nich ma swoje optimum, pewną strefę warunków cieplnych zewnętrznych, przy któ- rych procesy życiowe’ przebiegają najsprawniej. Tak wzwyż jak i w dół od tej strefy procesy słabną, do- chodząc do maksimum względnie minimum termicz- nego, granicznych temperatur życia danego gatunku. Eurytermy znoszą mniej lub więcej rozległą skalę warunków termicznych w jakich żyć mogą, ste- notermy – przeciwnie ograniczone są niewielkimi r6żnicami krańcowymi. Jeżeli wymagają niskich tem- peratur, mówimy o stenotermach zimnolubnych (oli- gotermach), zaś potrzebujące wysokich temperatur stenotermami ciepłolubnymi (politermami) Każdy rodzaj aktywności a więc ruch, rozród, roz- wój gatunku ma swe odrębne warunki cieplne. Szcze- gólnie jednak ważne z punktu widzenia ekologicznego są graniczne temperatury osobnika w stanie aktyw- ności oraz graniczne temperatury rozrodu, zazwyczaj węższej skali, mieszczące się w obrębie pierwszych, decydujące o trwałym zadomowieniu się gatunku w danym miejscu czy siedlisku. Zestawiając dane odnośnie optimów termicznych dla poszczególnych funkcji czy przejawów życia, doj- dziemy do przekonania, że dla danego gatunku nie te mają największe znaczenie. lecz takie optymalne wa- runki zmieniające się nieraz znacznie w biegu życia, które zapewniają największy procent osobników do- chodzących do stadium dojrzałości w stosunkowo naj- krótszym czasie. Jest to właściwe o p t i m u m e k o- log i c z n e, które odróżniać należy od fizjologicznych optimów dla poszczególnych funkcji; nie zawsze po- krywających się z przeżywaniem największej ilości osobników danego gatunku w stosunkowo najkrót- szym czasie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, bębny kablowe, Silniki do agd ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bębny kablowe odzież robocza Silniki do agd