Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dla reprodukcji kapitalistycznej wlasciwa jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Dla reprodukcji kapitalistycznej właściwa jest również sprzeczność miedzy produkcją a konsumpcją. Wzrost rozmia- rów produkcji ma zapewnić właścicielowi kapitału zwiększe- nie masy wartośći dodatkowej. Jednakże zbyt wolny (mniej niż proporcjonalny do rosnącej produkcji) wzrost płac ogra- nicza możliwość wzrostu produkcji (bezpośrednio w dziale II, pośrednio – w dziale 1). Wielkość popytu konsumpcyjnego [est bowiem ograniczona stosunkami podziału w kapitalizmie (robotnik otrzymuje tylko część wartości nowo wytworzonej) oraz tendencją do akumulacji, która jest konieczna w warun- kach konkurencji kapitalistycznej. Czynnikiem decydującym w istotny-sposób o wolniejszym wzroście płac niż produkcji działu II jest dążenie o zwięk- szenia stopy wartości dodatkowej. Ograniczając, tempo wzro- stu płac kapitaliści ograniczają również (jest to skutek nie- zamierzony) możliwości rentownej realizacji produkcji, Po- wstaje względna nadprodukcja, załamanie proporcji między popytem a podażą. Sprzeczność ta w gospodarce kapitalistycznej występuje nie zawsze z jednakowym natężeniem, ale ogólnie biorąc nie mo- że być rozwiązana. Jak widzimy, niezbędne proporcje gospodarki realizuje się w gospodarce kapitalistycznej tylko w tendencji, przez stałe odchylanie się rzeczywistych wielkości poszczególnych czyn- ników od prawidłowych ich wielkości, takich, które by gwa- rantowały utrzymanie równowagi. Odchylenia te mogą być mniejsze lub większe. Przy wystąpieniu dysproporcji nastąpi przerwanie stałego wzrostu rozmiarów produkcji i innych wielkości gospodarczych. Zaburzenia w gospodarce kapitali- stycznej, w której ujawniają się tak duże dysproporcje go- spodarcze, że realizacja globalnego produktu staje się nie- możliwa, nazywają się kryzysami gospodarczymi. 4. Podstawowe przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej Z analizy warunków reprodukcji rozszerzonej wynika, że przyczyną występowania zaburzeń gospodarczych w kapita- lizmie jest anarchia produkcji, brak możliwości realizowania niezbędnych proporcji ogólnogospodarczych. Znaczne odchy- lenia od niezbędnych proporcji gwarantujących utrzymanie równowagi gospodarczej przejawiają się w kryzysach nad- produkcji. Periodyczne powtarzanie się kryzysów nadprodukcji spra- Wia że gospodarka kapitalistyczna rozwija się cyklicznie. Nie jest to zatem nieprzerwany proces reprodukcji rozszerzonej, lecz rozwój skokowy, przerywany spadkami rozmiarów pro- dukcji i innych podstawowych wielkości ekonomicznych. [podobne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka