Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Dlatego kryzysom to- warzyszy wzrost walki klasowej w różnych formach. . Do tej pory traktowaliśmy gospodarkę krajów kapitalis- tycznych jako gospodarkę zamkniętą. Dla uzupełnienia obra- zu -należy więc uwzględnić wpływ międzynarodowych sto- sunków ekonomicznych, jakie utrzymuje dany kraj, na prze- bieg cyklu koniunkturalnego, a także wpływ sytuacji kryzy- sowej danego kraju na koniunkturę innych krajów. W przeważającej większości wysoko i średnio rozwiniętych krajów decydującą część wydatków importowych pochłania import surowców. Nawet kraj tak bogaty w zasoby naturalne jak USA nie może się obejść bez importu surowców. Im więk- sze zatem rozmiary produkcji, tym większe rozmiary popytu surowcowego, a w ślad za tym importu surowców. Gwał- townym spadkom produkcji będzie towarzyszyć zmniejsza- nie się popytu na surowce i materiały, w tym również na su- rowce i materiały pochodzące z importu. Wskutek kryzysowego zmniejszania się funduszu płac zmniejszy się również popyt na importowane środki kon- sumpcji. Ograniczenie importu będzie tym gwałtowniejsze, im gwałtowniej wystąpi nadprodukcja. W okresie kryzysu 10 Postęp techniczny jest wprawdzie czynnikiem ograniczającym proporcjonalność tej zależności (czy to przez wprowadzanie technologii oszczędzających surowce, czy też przez wprowadzanie surowców syn- tetycznych jako substytutów surowców naturalnych), działa on jednak długofalowo i nie zmienia przy tym głównego kierunku tej zależności. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej dobra importowane zwiększają bowiem podaż i tak nadmier- ną w stosunku do popytu. W efekcie tempo zmriiejszania się importu jest na ogół szybsze. niż tempo zmniejszania się pro- dukcji i dochodu narodowego. Zmniejszanie się importu wkraju może się okazać czyn- nikiem wpływającym ujemnie na sytuację gospodarczą kraju B lub jeszcze innych krajów, od których kraj A kupował su- rowce i materiały oraz żywność i inne środki konsumpcji. Zmniejszenie możliwości eksportu ,do kraju A może się oka- zać dla gospodarki niektórych krajów przyczyną spadku pro- dukcji. [hasła pokrewne: , wyposażenie łazienki, kolektory słoneczne, kamery monitoring ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kamery monitoring kolektory słoneczne wyposażenie łazienki