Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Do 1971 r. wymiana dokumentacji

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Do 1971 r. wymiana dokumentacji naukowo-technicznej między krajami RWPG odbywała się na zasadzie nieodpłat- ności. Była to forma sprzyjająca rozwojowi krajów RWPG w fazie ekstensywnego wzrostu gospodarczego. Dziś,kiedy – kraje RWPG weszły w fazę intensywnego rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego, forma ta nie jest już odpowiednia. Aby przyspieszyć przekazywanie dokumentacji i ‘informacji naukowo-technicznej od 1972 r. wprowadzono zasadę częś- ciowej odpłatności w tym zakresie. W pierwszym okresie po II wojnie światowej rozwój gos- podarczy europejskich krajów socjalistycznych cechowały elementy polityki autarkicznej. Wynikało to z dwu zasadni- czych przyczyn: a) “zimnej wojny” i dyskryminacji w hand- lu zagranicznym stosowanej przez państwa imperialistycz- ne oraz b) z błędnej koncepcji modelu strukturalnego gospo- darki polegającej na naśladownictwie modelu radźleckiego bez dostatecznego uwzględnienia różnic warunków natural- nych, gospodarczych i wielkości danego. kraju. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po 1955 r.) zaczęto bardziej intensywnie rozwijać wymianę dwu- i wielostron- ną między państwami socjalistycznymi. Osiągnięto w tym okresie znaczne efekty, mające wyraz we wzroście roli wza- jemnych dostaw towarów i usług. Nadal jednak handel za- graniczny w całym obozie socjalistycznym oraz’ między po- szczególnymi krajami nie odgrywa dostatecznej roli we wzroście ich gospodarki. Główną’ przyczyną jest niedosta- teczny poziom międzynarodowego podziału pracy i specja- lizacji w ramach RWPG. Przy obecnym poziomie rozwoju sił wytwórczych oraz potrzeb społecznych przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów socjalistycznych wymaga, już Innych form współpracy niż tylko rozwój wymiany. Konieczność zaspol.wjenia w ramach systemu socjalistycz- nego zapotrzebowania na surowce i produkty przy możliwie naj niższych kosztach, a. również dąłenie do zapewnienia po- stępu technicznego i takiej’ wydajności pracy,’ aby można było skutecznie współzawodniczyć z kapitalizmem, stwarza potrzebę integracji. Integracja ‘gospodarcza rozumiana jako dążenie do .ścisłe] koordynacji działań państw’ socjalistycz- nych stanowi. wyższą’ formę współpracy gospodarczej kra- jów socjalistycznych. Jest to forma odpowiadająca aktualnie osiągniętemu poziomowi :sfł wytwórczych i potrzebom poli- tyki społecznej państw systemu socjalistycznego. [więcej w: , Fototapety do kuchni, Opakowania kartonowe, identyfikacja wizualna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Fototapety do kuchni identyfikacja wizualna Opakowania kartonowe