Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Do panstwa nalezy bank centralny,

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Do państwa należy bank centralny, a równocześnie cały system bankowy jest kotrolowany przez państwo. Udział państwa w globalnych nakładach inwestycyjnych wyno- sił w Stanach Zjednoczonych około 2, we Włoszech i we Francji ponad 3. Interwencja państwa w dziedzinie regulowania popytu ma jednak ściśle. wyznaczoną granicę jest nią wysokość bie- żących zysków kapitalistów. Dlatego gdy w sytuacji kryzy- sowej państwo przyznaje ulgi podatkowe, są to ulgi dla ka- pitału, a niezmiernie rzadko dla mas pracujących. Bardzo sku- tecznym sposobem zwiększania popytu konsumpcyjnego było- by przecież zniesienie podatków od najniższych dochodów. Ale wówczas państwo musiałoby zwiększyć obciążenie podat- kowe właścicieli kapitału. Oznaczałoby to zmianę proporcji podziału dOchodu między płace i zyski i dlatego właśnie ani państwo kapitalistyczne nie wysuwa takich propozycji, ani nie zostałyby one zaakceptowane przez parlamenty. Środkiem zmierzającym do zmniejszenia luki między popy- tem i podażą na rynku wewnętrznym jest również forsowanie eksportu ograniczanie importu. Obecnie każdy kraj wysoko rozwinięty stosuje w większym lub mniejszym stopniu poli- tykę protekcjonizmu w handlu zagranicznym. Eksport mniejsza ilość towarów znajdujących się na rynku danego kraju, import natomiast, zwiększa tę ilość. Dąży się zatem do stworzenia nadwyżki eksportu nad importem, co oznaczałoby faktyczne zmniejszenie się podaży na rynku. Osiągnięta w danym roku nadwyżka eksportu nad impor- tem oznacza jednak sprzedaż kredytową. O ile więc saldo han- dlowe nie będzie zrekompensowane ujemnym saldem w za- kresie .usług lub dopływem kapitałów, w okresie spłaty długu kraj wierzycielski (mający poprzednio nadwyżkę eksportu nad importem) otrzyma zwiększoną ilość produktów na rynek. Tym bardziej zatem należy forsować wzrost eksportu, aby utrzymać przewagę eksportu nad ilością towarów jmportowa- nych, które znalazły się na rynku. Wzrost eksportu odgrywa szczególnie ważną rolę w utrzy- maniu i poprawianiu koniunktury, ponieważ przyczynia się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia w przedsiębiorst- wach i gałęziach eksportujących, a tym samym oddziałuje na wzrost popytu konsumpcyjnego (efekt wzrostu zatrudnie- nia). [patrz też: , felgi stalowe, płyta warstwowa, telewizja przemysłowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: felgi stalowe płyta warstwowa telewizja przemysłowa