Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dotyczy to przede wszystkim produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Dotyczy to przede wszystkim produkcji artykułów konsumpcyjnych. W dążeniu do utrzymania dużego popytu wielkie przedsię- biorstwa w szybkim tempie wprowadzają nowe artykuły na rynek dóbr konsumpcyjnych. Niektóre z tych artykułów w niewielkim tylko stopniu są nowością (w sensie nowej wartoś- ci użytkowej); większość służy zaspokojeniu nowych potrzeb lub dzięki wyższej jakości zaspokaja potrzeby w znacznie lepszy sposób 11. Rozbudzaniu tych potrzeb służy szeroki sy- stem reklamy. Konkurencja nowością jako nowy rodzaj konkurencji mo- nopolowej odgrywa bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu u Niektóre nowości pojawiają się wcześniej niż sprecyzowana zo- stała potrzeba, której zaspokojeniu ma służyć dany artykuł (np. ma- gnetowid). Cykl koniunkturalny we współczesnym kapitalizmie popytu na rynku artykułów konsumpcyjnych, wpływa też na przyspieszenie wprowadzania postępu technicznego. Nowa produkcja wymaga na ogół nowych maszyn lub udoskonale- nia urządzeń już istniejących, co prowadzi do zwiększenia po- pytu na dobra inwestycyjne i surowce. Przyspieszenie tempa wprowadzania postępu technicznego po II wojnie światowej należy do najważniejszych czynników powodujących zarówno złagodzenie, jak i skrócenie cyklu ko- niunkturalnego. Pamiętamy, że nawet w klasycznym cyklu postęp techniczny jest czynnikiem wyjścia z kryzysu, że dzię- ki niemu nowe inwestycje są rentowne nawet mimo niskich cen sprzedaży. Przyspieszenie postępu technicznego we współczesnym świecie pociąga za sobą wcześniejsze ekonomiczne zużywanie się trwałego majątku produkcyjnego. W efekcie potrzebne są nowe inwestycje, zakup nowych urządzeń lub modernizacja starych. Dlatego też kapitał trwały jest odnawiany szybciej i częściej. Wielu ekonomistów jest zdaniag.że to właśnie jest główną przyczyną skrócenia się cyklu koniunkturalnego z około 7 lat na początku XX w. do około 4 lat współcześnie. Dużo trudniejszy do zinterpretowania jest współczesny Kryzys zwany tzw. kryzysem energetycznym, jaki nastąpił wskutek cztero- krotnego wzrostu cen ropy naftowej. [więcej w: , okapy kuchenne, Studnie głębinowe, gabloty aluminiowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gabloty aluminiowe okapy kuchenne Studnie głębinowe