Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Duze róznice wystepuja rów- niez

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Duże różnice występują rów- nież w poziomie kultury rolnej, w• produkcji z hektara, w wydajności pracy, w strukturze produkcji, w wyposażeniu technicznym oraz w• stopniu uprzemysłowienia i tempie od- pływu siły roboczej rolnictwa. Wynika stąd konieczność uwzględniania różnych dróg oraz metod technicznych i społecznych przeobrażeń naszego rol- nictwa: a także różnego tempa tych przeobrażeń w poszczę- gólnych rejonach kraju. Na północy i zachodzie, .gdzie znacz- ne obszary ziemi znajdują się we władaniu PGR-ów, zwłasz- cza we wsiach sąsiadujących bezpośrednio z PGR-ami, ma miejsce przekazywanie ziemi przez. starzejących się rolników do PGR-ów w zamian za rentę starczą. Jest tak wówczas, gdy rolnik indywidualny nie ma następcy chętnego do prowadze- nia gospodarstwa, gdyż jego dzieci przeszły do pracy poza rolnictwem lub do PGR-u. Większe nasilenie tego procesu bę- dzie występować w północnych i zachodnich rejonach kraju oraz w Poznańskiem i Bydgoskiem. Ta droga przekształcania stosunków produkcji w rolniętwie będzie powolna i stopnio- wa. W środkowych, południowych i wschodnich rejonach kra- .ju głównym ogniwem przygotowującym podstawy technicz- nych i społecznych przeobrażeń wsi są obecnie i będą w naj- bliższych latach kółka rolnicze i zespoły rolników. Zakupywa- ne przez kółka rolnicze. z Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz gromadzone w nich i w międzykółkowych bazach maszyno- wych ciągniki i maszyny. rolnicze są sposobami gromadzenia coraz większego ,majątku zespołowego; który stanowi włas- ność socjalistyczną,eliminującą możliwość odradzania się wy- zysku na wsi. Wraz ze wzrostem wyposażenia technicznego rolnictwa w formie zespołowej własności następuje pódno- szenie kwalifikacji technicznych, rolniczych i organizacyjno- -ekonomicznych aktywu rolniczego: traktorzystów, rzemieśl- ników, księgowych i członków. zarządów kółek rolniczych. [podobne: , rusztowania krause, przydomowe oczyszczalnie, meble na zamówienie poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble na zamówienie poznań przydomowe oczyszczalnie rusztowania krause