Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dwa pierwsze czynniki zaczely oddzialywac

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2018

Dwa pierwsze czynniki zaczęły oddziaływać na przebieg cyklu koniunkturalnego już na początku XX w.; rola dalszych staje się wyraźna po II wojnie światowej. Do, czasu I wojny światowej wojny nie miały wyraźnego wpływu na przebieg cyklu koniunkturalnego. Natomiast I wojna światowa wywołała swoistą “koniunkturę wojenną”, która zawierała w sobie zarówno cechy rozkwitu, jak i cechy kryzysu. Wystąpił w tym czasie wzrost cen i zysków, wzrost inwestycji i produkcji. Rozkwit ten wystąpił jednak tylko w gałęziach produkujących na potrzeby armii, natomiast w gałęziach zaspokajających potrzeby konsumpcyjne nastąpił spadek produkcji (mimo wzrostu cen) oraz zmniejszenie się funkcjonującego majątku trwałego. Pojawienie się wy raźnej koniunktury wojennej było rów- nież przyczyną tego, że ostatni wielki kryzys przed II wojną światową, który wybuchł w 1937 r., nie objął Niemiec i Ja- ponii, państwa te bowiem przygotowywały się już do wojny. Można więc stwierdzić, że przestawienie się gospodarki na produkcję wojenną prowadzi do wzrostu popytu na środki produkcji i do stałego zwiększania się produkcji zbrojeniowej. W obu tych działach gospodarki zyski przedsiębiorców są wy- sokie, ponieważ wskutek nadwyżki popytu nad podażą wzra- j stają ceny . Nadprodukcja nie jest w tej sytuacji możliwa, po- nieważ podstawowa część majątku produkcyjnego nie wy twa- rza ani środków produkcji, ani środków konsumpcji, a pozo- stała część wytwarza głównie środki produkcji dla przemysłu zbrojeniowego lub środki konsumpcji dla potrzeb armii. W zakresie dóbr rynkowych występuje więc przewaga popytu nad podażą. Po zakończeniu. działań wojennych czynnikiem utrzymują- cym Wysoką koniunkturę jest wysoki popyt na środki kon- sumpcji (istnieje w tym zakresie tzw. “popyt odłożony”). Do- datkowym czynnikiem oddziałującym dodatnio na gospodar- kę jest wzrost popytu na środki produkcji wywołany znisz- czehiem części majątku produkcyjnego i’ koniecznością jego odtwarzania. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, wynajem busów, paralotnie kurs ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: paralotnie kurs przydomowe oczyszczalnie wynajem busów