Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ekologia zwierzat zaczyna rozwijac sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ekologia zwierząt zaczyna rozwijać się w szerszym zakresie dopiero w początku XX wieku. W roku 1913 zjawia się książeczka Adamsa “Guide to the study of animai ecology”, w której wyłożone zostają naj- ważniejsze problemy tej nauki, a także zebrana bar- dzo obszerna literatura przedmiotu. W tym samym roku ukazuje się pionierska praca najwybitniejszego zooekologa amerykańskiego V. Shelforda ” Animal Communities in Temperate America’, dająca bardzo drobiazgową analizę zespołów zwierzęcych rejonu Chicago wraz z mistrzowskim ujęciem najważniejszych . problemów ekologii zwierząt w ogóle. W roku 1924 wychodzi obszerna “Ekologiczna geo- grafia zwierząt” Hessego, która jest w pewnym stop- niu odpowiednikiem książek Warminga i Schimpera. Świadczy ona wymownie o przeciętnie trzydziestolet- nim opóźnianiu się ekologii zwierząt w stosunku do ekologii roślin. Książka Hessego daje głównie obraz środowiskowego rozsiedlenia zwierząt i analizę czyn- ników, . w mniejszym stopniu opisuje zagadnienia dynamiki życia zespołowego. Stosunkowo więcej o tym traktuje książka Dahla 1, która w tym samym czasie ukazuje się, ale obie przeważnie posługują się metodą opisową, nie ilościową i nie dynamiczną. Zagadnieniom gospodarki życia zespołowego, stano- wiącym główną treść ekologii w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, najwięcej stosunkowo miejsca udziela angielski ekolog Elton, który w swej “AIiimal Ecology” (1927) – daje niezwykle przejrzysty obraz organizacji ekologicznej zespołów, opartej na łańcuchach odżyw- czych, ustosunkowaniu ilościowym poszczególnych ogniw (piramida liczbowa), wiążących się w ogólne cykle życia. Nadto świetnie analizuje zmiany zespo- łów w następstwie czynników periodycznych, dobo- wych, sezonowych i sukcesyjnych. Takie ujęcie dopie- ro daje nam pełny obraz dynamiki zespołu, jednostki biotycznej wyższego rżędu, samoregulującej się, a jednocześnie podlegającej zmianom okresowym i ewolucji. Książka Eltona wywarła szczególnie pobu- dzający wpływ na rozwój ekologii zwierząt w ostatnich latach. [patrz też: , pompy ciepła, tanie odbitki, serwis niszczarek ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pompy ciepła serwis niszczarek tanie odbitki