Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Fauna górska i wyso- kogórska

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Fauna górska i wyso- kogórska świadczą o stosunkowo łatwym pokonywaniu tego czynnika przez zwierzęta i raczej malejące zaso- by odżywcze’, w miarę wznoszenia się, a nie zmniejszo- ne ciśnienie, stawiają kres życiu zwierzęcemu na szczytach górskich. Chyba najwyżej w górach wzno-, szą się owady, jak to wykazały niedawne badania Mani w Himalajach. Działanie klimatu jako całości Rozpatrzone dotychczas czynniki klimatyczne naj- częściej nie działają oddzielnie, lecz w zespoleniu, tworząc klimat tych naturalnych odcinków biosfery niekiedy małych, innym razem większych, na które nie daje odpowiedzi urzędowa meteorologia, dążąca w szczególności do uzyskania średnich dziennych, miesięcznych i rocznych dla poszczególnych składo- wych klimatu; dane te nie zawsze mają znaczenie dla biologa, badającego życie zwierząt w ich naturalnym środowisku. Dokonywane w warunkach sztucznych (np. w klatce angielskiej), w miejscach na to specjalnie wybranych, nie wystarczają dla zorientowania nas o warunkach klimatycznych rozmaitych siedlisk, gdzie rozgrywa się przecież życie zwierząt. A rozmaite siedliska, nawet bardzo blisko siebie leżące, mają klimat zasadniczo inny. Nawet jedno i to samo może mieć klimat bardzo różny W swym obrębie. Widzie- liśmy już jak rozmaite warunki świetlne panują w poszczególnych piętrach lasu, niemmej rozne są tam towarzyszące światłu warunki termiczne, wilgot- ność itp. Dla ekologa ma więc przede wszystkim znaczenie k l i m a t s i e d l i s k o w y (ekoklimat), klimat tych naturalnych odcinków biosfery, które wyr6żniają się odrębnym zasiedleniem, odrębnymi zespołami roślin i zwierząt. To mniej lub więcej odległe od siebie, to sąsiadujące, niekiedy całkowicie z sobą przeplecione tworzą prawdziwą mozaikę klimatów, o której niewiele poucza nas średni klimat danej miejscowości, mierzo- ny w klatce angielskiej. Posuwając się dalej na drodze analizy klimatycznej należy dążyć do poznania ID ikr o k l i ID a t u, czyli tych najmniej szych zróżnicowań klimatu z jakimi związane jest życie poszczególnych gatunków w obrę- bie danego siedliska. [więcej w: , wypożyczalnia samochodów, agencja interaktywna, grzejniki dekoracyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja interaktywna grzejniki dekoracyjne wypożyczalnia samochodów