Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Fizjologiczna przyczyna wytrzymalosci zwierzat zmiennocieplnych

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Fizjologiczna przyczyna wytrzymałości zwierząt zmiennocieplnych na niskie temperatury, naj ogólniej ujmując, zależy od współczynnika płynów cielesnych oraz od ustosunkowania się ilości tzw. wolnej wody w ciele do związanej przez koloidy tkanek. Współ- czynnik płynów cielesnych wyraża stosunek ciężaru płynów cielesnych do ciężaru całego ciała. Drugi warunek jest szczególnie czułym wskaźnikiem. Na podstawie badań laboratoryjnych, przeprowadzonych na owadach stwierdzono (Robinson), że odporność na niskie temperatury jest tym większa im więcej wody związanej jest w tkankach, a nie wolnej. Woda zwią- zana zaczyna dopiero marznąć w temperaturach po- niżej _20°. Wyróżniono kilka typów owadów, różnej wytrzy- małości na niskie temperatury. Stonka (Leptinotarsa), owocówka (Carpocapsa), ko- niki polne reagują na ogół zmniejszeniem ilości wol- nej wody w ciele, wykazują dużą wytrzymałość. Natomiast mrówki, pędraki chrabąszczy, drutowce sprężyków mają stały stosunek wolnej do związanej przez tkanki wody, a tym samym są mniej odporne na niskie temperatury. Potrzebują szczególnych re- akcji obronnych przed zimnem. Pędraki i drutowce na zimę posuwają się w głąb gleby. Mrówki – stwarzają własny mikroklimat w mrowisku. Mały chrząszczyk – wołek zbożowy (Calandra gra- naria) pochodzący z ciepłych rejonów Wschodu, przy zniżającej się temperaturze traci wodę związaną w tkankach, zwiększając równocześnie zapas “wolnej” wody. ,w konsekwencji zachowuje stałą ilość wody w swym ciele i małą w związku z tym odporność na niskie temperatury. Ginie po 20 dniach już przy temperaturze 0°, Bachmetiew szczególnie dużo poświęcił pracy temu zagadnienlu. Jego badania syntetyzuje klasyczny dziś wykres. Przy stopniowej obniżce temperatury nastę- puje ochłodzenie ciała do punktu krytycznego, po czym daje się stwierdzić skok termiczny spowodowany J wyzwoleniem ciepła utajonego (krystalizacyjnego). Śmierć po przejściowym odrętwieniu następuje do- piero przy całkowitym zamarznięciu płynów we- wnętrznych, a więc i wody związanej przez tkanki. Z odrętwienia wywołanego niskimi temperaturami.. o ile nie przeszło to odrętwienie w stan całkowitego zestalenia, czyli niewiele przesunęło się poza wierz- chołek skoku, zwierzę może powrócić do życia. Nato- miast termiczne odrętwienie spowodowane wysokimi temperaturami, w zasadzie jest nieodwracalne. [przypisy: , ogrody zimowe, meble ogrodowe, meble na zamówienie poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble na zamówienie poznań meble ogrodowe ogrody zimowe