Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Gdy ceny na artykuly pierwszej

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Gdy ceny na artykuły pierwszej potrzeby są do- stosowane do poziomu płac niższych, a ceny innych artyku- łów są odpowiednio wyższe, to wyższa cena “przechwytuje” część płacy pochodzącej z wynagrodzenia za większy wkład pracy. W rezultacie inaczej kształtują się relacje płac niż re- lacje wkładu pracy, co osłabia bodźcową rolę płacy. Jak więc widzimy, płaca najbardziej nadaje się do roli- głównego bodźca, ponieważ skutecznie można z nią związać podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz perspektywę sta- bilności i wzrostu dochodu pracowników, co w dłuższym okre- sie oczywiście naj efektywniej wpływa na wzrost wydajności pracy. Płaca może zatem stanowić skuteczny bodziec wielo- kierunkowy. Za jej pomocą można oddziaływać: na aktyw- ność zawodową siły roboczej (wzmacnianie chęci podejmo- wania pracy w ogóle); na wydajność indywidualną i zespoło- wą pracy; na wytwarzanie pożądanego asortymentu wyrobu; na zmiany miejsca i rodzaju pracy; na osiąganie wyższej ja- kości pracy lub większej jej ilości; na obniżkę -kosztów włas- nych; na kształtowanie stosunków pracy. W tych przypadkach, jak i w wielu innych, płaca nie jest wyłącznym motywem podejmowania decyzji pracowniczych, nie może więc być jedynym środkiem oddziaływania na po- stawy i działania pracowników. Jest jednak czynnikiem łat- wo dostępnym i wśród innych, nie mniej ważnych, najbar- dziej skutecznym. Dlatego, płaca może być instrumentem ułatwiającym kierowanie ludźmi w ,gospodarce narodowej zgodnie z jej potrzebami i wolą centralnych ośrodków dyspo- zycji. Pracownik i jego gospodarstwo domowe czerpie dochody pozwalające na zaspokojenie konsumenckich potrzeb z wy- nagrodzenia za pracę, świadczeń socjalnych i z własnej dzia- łalności gospodarczej. W strukturze dochodów pracownika i gospodarstwa domowego główną pozycję zajmuje płaca (pre- mie i nagrody zaliczamy tu do kategorii płac). Świadczenia socjalne są zagwarantowane prawnie z tytułu samego za- trudnienia lub obywatelstwa. [patrz też: , maszyny budowlane, instalacje elektryczne, identyfikacja wizualna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: identyfikacja wizualna instalacje elektryczne maszyny budowlane