Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Gdy np. komórki miekiszowe odróznicowuja

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Gdy np. komórki miękiszowe odróżnicowują się i przekształcają w naczynia tworzące pomost między rozdzielonymi przez uszkodzenie wiązkami przewodzącymł• — zjawisko będące regułą przy szczepieniu wówczas musi istnieć jakiś czynnik, który powoduje odpowiednie przekształcanie się komórek parenchymatycznych. W takich przypadkach działają specyfi c zne czynn i ki w z ros t ow e, tworzące sie w okolicach przyrannych, a więc w zróżnicowanych już tkankach uszkodzonego organizmu. Jakkolwiek do chwili obecnej nie udało się wyizoIować tych substancji, istnienie ich jest wysoce prawdopodobne; wynika ono z zamieszczonych niżej rozważań (s. 349). Zagadnienie występowania takich substancji jest szczególnie interesuj ące dlatego, że podczas nor— malnego rozwoju organizrnu wielokomórkowego zachodzą zjawiska o charakterze zbliżonym do regeneracji. Jeżeli np. szczyt korzenia lub pędu rośnie w sposób ciągły, komórki po przejściu etapu wzrostu elo ngacyjnego rozpoczynają różnicowanie się. Wówczas muszą harmonijnie włączyĆ się do już istniejących, zróżnicowanych komórek. W miarę rozra— stania się wierzchołka wzrostu wiązki przewodzące zostają przedłużone, a wówczas ich nowo różnicujące się elementy składowe muszą zawsze łączyć się bezpośrednio z utworzonymi już poprzednio. 2. Prądy substancji wzrostowych (34) We wszystkich procesach morfogenetycznych związanych ze wzro stem muszą odgrywać oczywiście rozstrzygającą rolę specyficzne czyn— niki wzrostowe. Stwierdzono jednak, że katalizatory wzrostu elongacyjnego nie tworzą się równomiernie we wszystkich komórkach, lecz że w szybko rosnącym organizmie wielokomórkowym występują pewne ośrodki ich syn tezy lub aktywacj i. Dopiero z nich rozcho— dzi się do sąsiadujących komórek lub tkanek prąd substancji wzrostowych (ewentualnie prąd substancji hamujących lub substancji wzrosło— wych nieaktywnych). Transport ich może naturalnie odbywać się rów— nież na większe odległości. [hasła pokrewne: , catering warszawa, olejek kokosowy, Wypożyczalnia samochodów Gdańsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: catering warszawa olejek kokosowy Wypożyczalnia samochodów Gdańsk