Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Grozba ta bedzie sie zmniejszac

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2018

Groźba ta będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem siły eko- nomicznej i militarnej systemu socjalistycznego oraz równo- czesnym . krzepnięciem sił pokoju i socjalizmu w krajach “trzeciego świata” i w samych państwach imperialistycznych. Zasadniczą przYczYną wojen lokalnych jest obecnie neokolo- nializm oraz ingerencja zbrojna państw imperialistycznych. w sprawy wewnętrzne: państw „trzeciego świata”. Powstanie ustroju socjalistycznego w całym świecie stworzy warunki likwidacji przesłanek wojen i konfliktów zbrojnych, gdyż jedynym ich źródłem obecnie jest imperializm. Pokojowe współistnienie realizowane konsekwentnie przez rządy państw socjalistycznych leży w interesie. całej ludzkoś- ci, pozwala na uniknięcie zgubnej dla ludzkości światowej wojny termojądrowej. Jednym z konkretnych celów polityki pokojowego współistnienia jest stworzenie warunków umoż- liwiających zaprzestanie wyścigu zbrojeń. Olbrzymie wydatki na zbrojenia obciążają gospodarkę poszczególnych państw oraz hamują wzrost stopy życiowej ich ludności. Państwa so:- cjalistyczne prowadzą uporczywą walkę o rozbrojenie. Ce- lem tej walki jest zmniejszenie niebezpieczeństwa wybuchu wojny oraz stworzenie lepszych warunków wzrostu ekono- micznego. Problem rozbrojenia należy rozpatrywać odrębnie dla. sy- stemu socjalistycznego ł kapitalistycznego. W państwach so- cjalistycznych redukcja zbrojeń nie sprawiłaby większych trudności. Przeciwnie, pozwoliłaby na zwiększenie kon- sumpcji lub zwiększenie inwestycji, a tym samym na stwo- rzenie lepszych warunków przyspieszenia wzrostu gospodar- czego. Sprawa redukcji zbrojeń (czy powszechnego rozbro- jenia) przedstawia się inaczej w ustroju kapitalistycznym. Mi- litaryzacja gospodarki jest, jak wiadomo, niezawodnym in- strumentem stosowanym w polityce interwencjonizmu we współczesnych państwach imperialistycznych. Zbrojenia są jednym z najważniejszych czynników utrzymywania względ- nie, wysokiej koniunktury w ,czołowych krajach kapi- talistycznych, a zwłaszcza w USA. Istnieją jednak realne możliwości redukcji wydatków zbrojeniowych bez załama- nia koniunktury gospodarczej. [podobne: , meble kuchenne, wynajem samochodów, regały metalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: meble kuchenne regały metalowe wynajem samochodów