Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ilosciowo zaleznosci te mozna przedstawic

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Ilościowo zależności te można przedstawić w postaci tzw. mnożnika inwestycyjnego G, który mówi, o jaką wartość po- życie surowców rośnie wolniej niż rozmiary produkcji. Tę początkową wielkość nakładów inwestycyjnych wywo- łujących mnożnikowy wzrost dochodu nazywamy inwesty-• cjami autonomicznymi, te zaś, które stanowią skutek inwe- stycji -poniesionych wcześniej, nazywamy inwestycjami po- -budzonymi. Właśnie pobudzanie dalszych inwestycji przez in- westycje pierwotne (autonomiczne) wywołuje mnożnikowy przyrost dochodu narodowego. Na przykład inwestycja w przemyśle włókienniczym bę- dzie oznaczała wzrost zapotrzebowania, na określonego rodza- ju _ maszyny włókiennicze. Pociągnie więc za sobą nie tylko wzrost produkcji przemysłu włókienniczego, lecz również przemysłu maszynowego, a ten z kolei wzrost produkcji sta- lowni, co dzięki wzrostowi popytu na stal – spowoduje zwiększenie produkcji hutnictwa, wydobycia węgla i wy twa- rzania surówki itp. We wszystkich tych gałęziach będzie też. wzrastać zatrudnienie.• Należy przy tym pamiętać, że każdorazowy wzrost inwe- stycji pociąga za sobą przyrost środków obrotowych i rezerw.. co oznacza dalszy wzrost popytu produkcyjnego. Ponadto in- westycje, zwłaszcza podejmowane w dziale I, tworzą lukę czasową między popytem a podażą; w danym okresie zwięk- szają popyt, a dopiero po pewnym czasie zwiększają podaż dostarczając nowych środków produkcji. Pogłębianie się spe- cjalizacji wewnątrz działu I proces ten wydłuża. Oznacza to, że coraz więcej gałęzi przemysłu wytwarza środki produkcji na potrzeby działu I, a ni-e na zaspokojenie potrzeb produk- cyjnych działu II. Przedstawia on pewną zależność logiczną występującą w gospodarce. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Inwestycje produkcyjne, tworząc popyt, jednocześnie roz- szerzają produkcję. Aby mogły pełnić funkcję czynnika dy- namizującego gospodarkę i zapewniającego wysoką koniun- kturę, muszą być stale zwiększane. [więcej w: , deska tarasowa, tablice informacyjne, skoki w tandemie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa skoki w tandemie tablice informacyjne