Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Inna forma wspólpracy gospodarczej panstw

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Inną formą współpracy gospodarczej państw socjalistycz- nych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była koor- dynacja narodowych planów gospodarczych. Koordynacja planów produkcji i wzajemnych dostaw na okresy wielolet- nie ma szczególne znaczenie dla zapewnienia realizacji pęrspektywicznych planów rozwoju w zakresie zaopatrzenia w dobra inwestycyjne i materiały oraz dla zagwarantowania rynków zbytu. Bezpośrednia koordynacja planów inwesty- cyjnych w ramach RWPG Vi długich okresach służy do lep- szego zaspokajania potrzeb w zakresie paliw, surowców i materiałów, a w zakresie przemysłu przetwórczego stano- wi punkt wyjścia do rozszerzenia podziału pracy i koope- racji – w skali międzynarodowej. Pozwala to również’ na zsynchronizowanie terminów rozpoczynania budowy i uru- chamiania dużych obiektów inwestycyjnych, ułatwia łącze- nie wysiłków inwestycyjnych w celu podejmowania ‘budo- wy obiektów oznaczeniu międzynarodowym, służy wza- jemnemu wykorzystaniu doświadczeń, wymianie projektów technicznych i specjalistów. Specjalizacja w zakresie rozwoju produkcji w ramach RWPG wymaga również koordynacji planowania perspekty- wicznego. O ile specjalizację w zakresie produkcji surowców i paliw determinuje rozmieszczenie bogactw naturalnych i warunki ich eksploatacji, o tyle problem specjalizacji w za- kresie produkcji przemysłu przetwórczego w różnych ga- łęziach zależy od wielu czynników zarówno -natury tech- niczno-ekonomicznej jak i społeczno-politycznej. Najogólniej biorąc, przy rozwijaniu specjalizacji WJ zakresie przemysłu przetwórczego należy brać pod uwagę takie czynniki, jak koszty produkcji, bliskość bazy surowcowej, zasoby siły ro- bocznej, odległości od rynków zbytu, postulat równomierne- go rozmieszczenia sił wytwórczych, względy, strategiczno- -wojskowe. W ramach RWPG specjalizacja w przemyśle przetwórczym rozwinęła się dotychczas tylko w niektórych gałęziach, m.in. w przemyśle hutniczym, chemicznym i ma- szynowym. Współpraca krajów RWPG obejmuje również działalność naukowo-techniczną. W celu koordynacji badań naukowych i wymiany ‘informacji w tym zakresie powołano stałą Ko- misję Koordynacji. Dokonuje ona podziału pracy, ustanawia głównego koordynatora, dla poszczególnego tematu, zbiera informacje o stanie prac nad danym tematem; [patrz też: , maszyny pakujące, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dostawcy silników elektrycznych w Polsce maszyny pakujące parapety granitowe