Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Istnieje jednak w tej grupie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Istnieje jednak w tej grupie znaczna liczba krajów, w któ- rych obok gospodarki drobnotowarowej i naturalnej istnieje stosunkowo silny sektor przemysłu kapitalistycznego, pań- stwowokapitalistycznego lub państwowego. Z każdym z tych sektorów związane są określone klasy i warstwy społeczne, a ich interesy są z reguły sprzeczne. Poza tym w wielu kra- jach rozwijających się istnieją warstwy wiązane z obcym kapitałem, których interesy są zbieżne z interesami obcego kapitału, a sprzeczne z interesem narodowym. Sprzeczności, o których mówmy, wynikają z nierównomiernego poziomu rozwoju sił wytwórczych w poszczególnych sektorach, a od- zwierciedlają się one w trudnościach wzrostu gospodarcze- go oraz w sprzecznościach między nadbudową (lub jej ele- mentami) a bazą ekonomiczną. Trudności i sprzeczności wzrostu gospodarczego w grupie krajów słabo rozwinię- tych rosną wraz ze wzrostem koncentracji . produkcji i kapitału w wyniku rozwoju sił wytwórczych. Wzrasta też stopień uspołecznienia procesu produkcji, co jest podstawą do powstania ekonomicznych przesłanek zwycięstwa socja- lizmu. Przesłanki natury społeczno-politycznej, na które składa się świadomość klasowa i narodowa, odpowiednia organiza- cja sił rewolucyjnych i ich sojuszników, nie są na ogół speł- nione w takim zakresie, jak przesłanki społeczno-ekono- miczne. Tam, gdzie obie grupy przesłanek występują równolegle i są w dość dużym ‘Stopniu spełnione, istnieją znaczne szan- se zwycięstwa rewolucji socjalistycznej, Na ogół jednak bra- kuje tego rodzaju zgodności w :ksz;tałtowaniu się obu grup przesłanek. W większości przypadków w krajach słabo roz- winiętych działają partie komunistyczne, lecz są liczebnie j bardzo słabe. Często nie ma też klasowych związków zawo- dowych. Utrudnia to podnoszenie świadomości klasowej lud- ności wyzyskiwanej przez obcych i rodzimych kapitalistów. W tej grupie krajów zdarza się tak, że istniejąca tam nie- liczna grupa rewolucyjna (złożona głównie z elementów in- teligenckich dąż, do zmiany stosunków społecznych. Gru- pa taka z reguły nie ma szerszego poparcia społeczeństwa danego kraju, brak jej sojuszników. [patrz też: , agencja detektywistyczna, serwis niszczarek, Firma transportowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agencja detektywistyczna Firma transportowa serwis niszczarek