Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jak juz podkreslalismy, w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Jak już podkreślaliśmy, w gospodarce kapitalistycznej wy- stępuje (w wyniku dążenia do zwiększenia stopy wartości do- datkqwej) tendencja do wolniejszego wzrostu płac niż rozmia- rów produkcji. Równocześnie przy ogromnych rozmiarach za- stosowanego kapitału konsumpcja kapitalistów rośnie w tem- pie wolniejszym niż masa wartości dodatkowej. Oba te zja.: wiska’ łącznie powodują wolniejszy wzrost popytu na środki konsumpcji niż wzrost podaży tych środków.’ Doprowadza to do znacznej nadprodukcji mającej jednak charakter względ- ny. bo wynikający z zasad podziału w kapitalizmie, z pry- watnego przywłaszczania. Podstawowa sprzeczność kapitalizmu jest również przyczy- ną występowania innych dysproporcji gospodarczych, które w sposób bezpośredni przejawiają się w kryzysie nadproduk- cji. Decyzje właścicieli kapitału nie są decyzjami wspólnymi, zaplanowanymi. Są to decyzje jednostkowe, zdecentralizowa- ne, których regulatorem jest motyw maksymalizacji własne- go zysku. Jeżeli bieżąca stopa zysku będzie malała. właściciel kapi- tału żmniejszy część akumulacji przeznaczonej na inwestycje i dalsze zwiększanie rozmiarów produkcji uzna za nieren- towne. Podjęcie takiej decyzji nie oznacza jednak wzrostu wydatków Da, inne cele, np. na wzrost konsumpcji. Środki nie inwestowane odkłada kapitalista na koncie bankowym lub lokuje w papierach wartościowych po to, żeby w momencie wzrostu rentowności produkcji łatwo wymienić je na gotów- kę i: ponownie zainwestować. Gdy zjawisko “zamrażania” części kapitału nie ma charak- teru masowego, kapitały zaoszczędzone, czyli odłożone do banku przez jednego kapitalistę, często pożyczają na rozwój produkcji mm przedsiębiorcy. Gdy natomiast decyzję o zmniejszeniu Inwestycji i – w efekcie – produkcji podej- mie większość właścicieli kapitału, część kapitału społeczne- go zostaje odłożona i czasowo nie jest wykorzystana. Ozna- cza to powstanie luki (braku równowagi) między rozmiarami produkcji a popytem w rozpatrywanym okresie. . Przyjmiemy, źe ta część globalnego produktu społecznego, która odpowiada co do wielkości zużytemu kapitałowi stałe- mu, zostanie przeznaczona na z~kup środków produkcji w celu odtworzenia ubytku majątku produkcyjnego. Ta część globalnej produkcji zostanie więc zrównoważona odpowied- . nim popytem, [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka