Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jak wierny, dochód narodowy dzieli

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Jak wierny, dochód narodowy dzieli się na płace’ robocze i na wartość dodatkową (w różnych formach). Ponieważ płace są w całości przeznaczone .na zakup środków konsumpcji (ewentualne oszczędności z funduszu płac nie mogą odegrać większej roli), ta część globalnej produkcji, która równa się wartości płac roboczych, będzie zatem zrów- noważona odpowiednim popytem. Gdyby w owej sytuacji wartość dodatkowa była przeznaczona w całości na zakup Środków produkcji i środków konsumpcji. nie wystąpiłaby sprzeczność między wielkością dochodu narodowego a popy- tem na ‘środki konsumpcji i nowe środki produkcji. W wyniku odłożenia części wartości dodatkowe l w postaci kapitału pieniężnego przez większą liczbę przedsiębiorstw, na. część wytworzonego dochodu .. narodowego nie ma odpowied- niego popytu. Jeżeli przez D = V+M oznaczymy dochód narodowy wy- tworzony, przez K – popyt na środki konsumpcji, przez popyt na środki trwałe (inwestycje) oraz przez O-przyrost środków obrotowych, to: V+M = K+I+O. gdyż: V ….Kf M … Ks+I+O I DK+I+O. Równość ta oznacza pełną realizację dóbr i usług wchodzą- cych w skład dochodu narodowego. Jeżeli: D > K+I+O, gdzie: Sk – oszczędność. kapitału pieniężnego, nie wykorzy- stana część wartości dodatkowej . Należy dodać, że na decyzje o wykorzystaniu wartości do- datkowej (podział na konsumpcję i akumulację) ma wpływ bieżąca stopa zysku jako wskaźnik rentowności działalności inwestycyjnej. Gdy zmniejszy się stopa zysku, to zmniejszą się nie tylko inwestycje, ale również – w efekcie – zatrud- nienie, a często także spadną płace robocze (w celu złago- dzenia spadku rentowności produkcji). Wówczas zmniejszy się fundusz płac i – w ślad za tym – popyt konsumpcyjny. Natomiast powiększy się nie wykorzystana cięść dochodu’ na- rodowego. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka