Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jak wynika z historii rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Jak wynika z historii rozwoju gospodarki krajów socjali- stycznych, pomocą cen produktów rolnych I przez wiele lat realizowano .politykę podziału dochodu narodowego mię- dzy rolnictwo a inne gałęzie gospodarki narodowej. Wysokość cen na produkty rolne oraz rozmiary produkcji i jej koszty współdecydują o kształtowaniu się dochodów rolników i ich stopy życiowej. Poziom stopy życiowej rol- ników, a zwłaszcza jej dynamika, muszą być zbliżone do poziomu życia innych grup ludzi pracy. Polityka cen rolnych stanowi zatem jeden z ważnych instrumentów kształtowa- nia dochodów i stopy życiowej ludności rolniczej. Po przejściu do fazy zrównoważonego rozwoju we wszy- stkich krajach socjalistycznych podniesiono ceny większości produktów rolnych odpowiednio do wymagań prawa war- tości. W kilku krajach w celu stworzenia silnych bodźców, do szybkiego zwiększenia produkcji niektórych artykułów, zwłaszcza deficytowych, ustalono ceny zapewniające wysoką opłacalność produkcji. Rozpatrując wpływ -cen na kształtowanie się podaży pro- duktów rolnych należy miec na uwadze stosunkowo małą produkcji elastyczność produkcji rolnej względem cen, zwłaszcza w rolnej a podał ‘krótkich okresach. W okresach krótszych niż rok elastycz- ność cenowa produkcji rolnej (podaży) tylko w stosunku do niektórych produktów rolnych jest Wyraźna (kurczęta rzeź- ne, jaja, trzoda chlewna). Wynika to. stąd, że cykl produkcyj- ny więksżości artykułów rolnych trwa wiele miesięcy, a dla niektórych znaczne rozszerzenie skali produkcji wymaga 2 – 3 lat. Stąd też można mówić o krótkich, średnich i długich okresach reagowania produkcji i podaży produktów rolnych- na. ceny. Elastyczność cenowa podaży artykułów rolnych w okre- sach krótkich jest ‘mała, natomiast w okresach średnich, 2- 3-letnich, jest dość wysoka. W okresach długich, ponad 3 lata, elastyczność’cenowa wszystkich gałęzi produkcji rolniczej [est największa. [przypisy: , drzwi stalowe, Firma transportowa, Ogrzewanie podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi stalowe Firma transportowa Ogrzewanie podłogowe