Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jakkolwiek pojecie etologii niecalkowicie pokrywa

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Jakkolwiek pojęcie etologii niecałkowicie pokrywa się z pojęciem ekologii, a raczej harmonizuje z pojęciem ściślej rozumianej biologii (nauka o przejawach życio- wych) i wiedzy o zachowaniu się i zwyczajach. Warto przypomnieć, że zostało ono wprowadzone, do nauki przed stworzeniem terminu i pojęcia ekologii:, Termin ten wprowadził w 1866 r. Haeckel, który zdefiniował ekologię jako naukę zajmującą się bada- niem stosunków zwierząt do organicznego i nieorga- nicznego środowiska, w szczególności badaniem ich przyjaznych względnie wrogich stosunków z tymi zwierzętami i roślinami, z którymi bezpośrednio się ,stykają. Nie napisał żadnego dzieła z’ ekologii, ale przyczynił się do jej początków przez wyróżnienie w swych “Studiach nad planktonem” (1890), zasadni- czych typów ekologicznych organizmów wodnych: bentosu, nektonu i przedtem już wprowadzonego przez Hensena planktonu. Ważną datą w dziejach rozwoju ekologii zwierząt jest rok 1877, kiedy to ukazała się mała, książeczka Mobiusa o hodowli ostryg, . w której autor po raz pierwszy wyraźnie sformułował pojęcie zespołu życia czyli biocenozy, definiując je jako skupienie organi- zmów, określonego składu i ustosunkowania się ilościo- wego, które cechują wzajemne uzależnienie od siebie i od fizycznych warunków miejsca gdzie bytują. Ten sam autor w innych pracach wprowadził do nauki po- jęcia e u r y t e r m i z m u i s t e n o t ‘e r m i z In u oraz e u r y h a l i n i z m u i s t e n o h a l i n i z m u, dwa za- sadnicze pojęcia ekologiczne, wyrażające rozmaitą rozpiętość skali ustosunkowania się organizmów do poszczególnych czynników środowiska’ (w danym przy- padku do temperatury i zasolenia). [hasła pokrewne: , meble drewniane na zamówienie, meble kuchenne, fotele gabinetowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fotele gabinetowe meble drewniane na zamówienie meble kuchenne