Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jednakze zawsze mija pewien czas,

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Jednakże zawsze mija pewien czas, zanim płace zośtaną podwyższone, rzadko zresztą w takim stopniu, w jakim wzrosły ceny, a jeśli nawet w takim samym stop- niu, to w nie długim czasie ten wzrost płac będzie “zrekom- pensowany” ponownym wzrostem cen. Prowadzi to do pow- stania tzw. spirali inflacyjnej wzrost płac jest skutkiem wzrostu cen i równocześnie przyczyną następnego wzrostu cen. Inflacja jako narzędzie polityki gospodarczej państwa występuje szczególnie często w połączeniu z nadmiernymi wydatkami państwa. Jest wówczas środkiem przywracania równowagi budżetowej. Interwencja państwa ogranicza swobodę właścicieli kapita- łu w zakresie wysokości płac. W gruncie rzeczy ograniczenia te nie wynikają bezpośrednio z działalności państwa, lecz z długoletniej walki klasy ‘robotniczej i jej związków zawodo- wych, usankcjonowanej w postaci ustawodawstwa pracy. Państwo pełni często funkcję arbitra między żądaniami klasy robotniczej a interesami kapitału. Broni interesów klasy wła- ścicieli kapitału zwłaszcza wtedy, gdyby wzrost płac mógł spowodować spadek zysków i zniechęcić w ten sposób do in- westowania. Wpływ państwa na utrzymanie koniunktury drogą zwięk- szania inwestycji prywatnych zależy od dwóch czynników: od stopnia monopolizacji gospodarki (pamiętamy, że wysoki zysk monopoli i możliwość samofinansowania “uodparnia” je do pewnego stopnia na bodźce uruchamiane przez państwo) oraz od szybkości reakcji państwa na symptomy kryzysu. Uważa się powszechnie, że państwu trudniej jest urucho- mic akcję antykryzysową przed wybuchem kryzysu (wobec sprzeczności interesów poszczególnych grup kapitału) niż za- stosować właściwe środki łagodzące przebieg cyklu koniunk- turalnego (tani kredyt, zamówienia państwowe itp.). Poza oddziaływaniem na inwestycje prywatne państwo sa- mo inwestuje w gospodarkę. Wzrost inwestycji państwowych jest jednym ze źródeł rozszerzania się sektora państwowego, tj: wzrostu liczby przedsiębiorstw, których właścicielem jest państwo kapitalistyczne. Należy tu podkreślić, że tworzenie własności państwowej. w kapitalizmie nie zmienia charakteru tego sposobu produkcji, nie jest metodą “przekształcania” go w socjalizm. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, drzwi wewnętrzne Kraków, regały półkowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne Kraków klimatyzacja precyzyjna regały półkowe