Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Jest rzecza znamienna, ze dzis

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Jest rzeczą znamienną, że dziś ekologia najlepiej prosperuje w Anglii, Ameryce’ Północnej, a także w ZSRR; kraje, które miały lub mają wszystkie ważniejsze formacje globu w swym posiadaniu, mogą przodować w dziedzinie ekologii. W roku 1913 zało- żono w Anglii “Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne”, a w 1915/16 powstało “Ekologiczne Towarzystwo Ame- ryki”, oba liczące po kilkuset członków. W Anglii wychodzi “Journal of Ecology” oraz przed kilku laty założony, redagowany przez Eltona “Journal of Ani- mal Ecology”. W Ameryce – “Ecological Monographs” i “Ecology”. W ZSRR “Problemy ekologii i biocenolo- gii” założone przez Kaszkarowa. We Francji “Vie et Milieu”, w krajach skandynawskich “Oikos” W Niem- . czech Zeitschrift f. Morphologie u. Oekologie d. Tiere. Na zachodzie powstały “szkoły” ekologiczne o roz- maitym nastawieniu ekologicznym, jak Eltona w An- glii, Oduma w USA eksperymentalna – Parka w Chicago. Wydatnie pracują również ekolodzy w ZSRR Formozow i Kałabuchow nad ekologią fizjo- logiczną; Gilarow nad biocenologią gleby; E. N. Paw- łowski nad parazytologią ekologiczną. Naumow N. P. stworzył szkołę ekologii populacyjnej, do której może najbardziej żbliża się kierunek szeroko rozwijający się u nas pod kierunkiem prof. Petrusewicza. W Niemieckiej Rep. Federalnej wyróżniają się prace Tischlera W.,nawiązujące w dużym stopniu do sto- sowanych zagadnień w rolnictwie itp. Bardzo szeroko pojęty program ekologiczny, w nawiązaniu do wiel- kich, w skali ludności globu ziemskiego, zagadnień dzisiejszych (sprawy pożywienia, wody, zasobów mo- rza itp.) rozwija UNESCO w Paryżu, jego liczne Ko- mitety oraz FAO w Rzymie. Z dawniejszych prac polskich na wyróżnienie za- sługują w szczególności publikacje prof. M. Nowickie- go, który badaniem terenowym fauny tatrzańskiej, monografią o świstaku, kozicy, rozprawką o pleniu, a także pierwszym w literaturze europejskiej podzia- łem rzek na krainy rybne zasłużył się u nas jako pionier badań o charakterze zoologiczno-ekologicz- nym. [podobne: , kolektory słoneczne, wirtualne biuro, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kolektory słoneczne sala szkoleniowa wirtualne biuro