Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Kapitalizm nadal natomiast rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Kapitalizm nadal natomiast rozwija się cyklicznie przy wzroście sprzeczności ekonomicznych i społecznych, co wpływa hamująco na tempo przyrostu pro- dukcji oraz wzrost spożycia dóbr materialnych i kulturalnych ludności pracującej. Gospodarka socjalistyczna w systemie gospodarki światowe] potencjału ekonomicznego, produkcji globalnej i spożycia. Kraje kapitalistyczne, z którymi współzawodniczą kraje obozu socjalistycznego, należą do najwyżej rozwiniętych, podczas gdy kraje socjalistyczne w momencie startu nale- żały w większości do zacofanych gospodarczo. 3. Ustrój socjalistyczny wykazuje dynamikę terytorial- ną, wzrost potencjału ludnościowego oraz wzrost wykorży- stania zasobów bogactw naturalnych, podczas gdy ustrój ka- pitalistyczny znajduje się w fazie kryzysu, czego wyrazem. jest wypadanie z orbity wpływow kapitalizmu coraz to no- wych państw oraz rozpad systemu kolonialnego. Kurczy się więc sfera wpływów międzynarodowego kapitału, kapitalizm traci źródła zasobów naturalnych, rynki zbytu oraz sojusz- ników. Rozpatrzmy obecnie bliżej główne czynniki decydujące O sytuacji w dziedzinie współzawodnictwa dwóch systemów. Industrializacja kapitalistyczna stała się podstawą takiego ukształtowania struktury gospodarczej, która zapewniła wy- soką wydajność pracy na jednego zatrudnionego, wielką pro- dukcję dóbr wytwórczych i konsumpcyjnych. Kapitalistyczne kraje gospodarczo rozwinięte osiągały dzięki temu ogromną przewagę nad resztą krajów świata w poziomie i jakości pro- dukcji oraz konsumpcji. Mimo że tempo ich wzrostu po okre- sie industrializacji spadło, przewaga tej grupy krajów jest nadal wielka. Pozycja wyjściowa krajów należących dziś do systemu so- cjalistycznego była zupełnie inna. Rosja, a również większość krajów, które później przystąpiły do budowy socjalizmu, by- ły to kraje gospodarczo słabo rozwinięte. Kraje azjatyckie w momencie rozpoczęcia rewolucji socjalistycznej miały dopie- ro zaczątki kapitalistycznego sposobu produkcji, nie znały jeszcze pozytywnych skutków industrializacji. Wśród euro- pejskich krajów socjalistycznych jedynie Czechosłowacja (ściślej jej część, tj. Czechy i Morawy) oraz NRD były kraja- mi wysoko rozwiniętymi. [podobne: , projektowanie wnętrz Kraków, domki drewniane, drabina aluminiowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki drewniane drabina aluminiowa projektowanie wnętrz Kraków