Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Kierunek i szybkość tych podziałów w spo— sób istotny określają kształty dorosłej rośliny. Bardzo niewiele Wiemy 0 współzależncści między podziałem komórki a jej Wzrostem; wiadorno tylko, że Oba te procesy mogą się odbywać niezależnie Cd siebie. Zwykle jednak istnieje pewien stały stosunek pomiędzy masą jądra i plazmy W komórce (tzw. stosunek plazmo-jądrowy), Zwiększenie się masy jądra, które można wywołać przez podwojenie ‘liczby chromosomów działaniem np. kolchicyny (s, 374), pociąga za sobą zazwyczaj zwiększenie masy plazmy i rozmiarów komórki. Na ogół uważamy, że wzrost plazmatyczny jest etapem wstępnym, a może nawet bezpośrednią przyczyną podziału jądra i komórki. Te zaś procesy mogą z kolei pobudzać do wzrostu protoplazmę. W istocie podczas intensywnych prccesów wzrostu obserwujemy rytmiczne następowanie po sobie wzrostu i podziału komórki. Dotychczas nie udało się wniknąć głębiej w przyczyny i siły regulujące podział komórki. W ostatnich latach wysuwano wielokrotnie przypuszczenia, że przy indukowaniu podziałów mogłyby odgrywać pewną rolę szczególne czynniki wzr os to we o naturze hormonalnej. W istocie udaje się często wywołać podziały komórkowe przez zastosowanie chemicznych bodźców zewnętrznych. Tak więc wymienione uprzednio substancje pobudzające wzrost elongacyjny mogą, zwłaszcza w wyższych stężeniach, wywoływać podziały. Substancje te spełniają przypuszczalnie takie funkcje przy wicsennym pobudzaniu czynności kambium, przy tworzeniu się kalusa lub galasów (s. 353). Szczególnie interesująca jest obserwacja, że pewne substancje, tworzące się po zranieniu rośliny (hormony przyranne i hormony nekrotyczn e), wywołują podziały komórek. Powstają one szczególnie obficie w uszkodzonych tkankach: sitowej i twórczej i odgrywają prawdopodobnie rolę w procesach regeneracji (s. 348). Ze zranionych strąków fasoli została wyizolowana w stanie względnie czystym substancja indukująca intensywne podziały (tra u m a ł y n a). Jednak nie. wiemy, czy tego rodzaju związki biorą udział (łącznie z substancjami wzrostowymi) w normalnych podzi ałach komórek. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Auchan gazetka biedronka gazetka lidl gazetka