Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Kilka uwag o czynnikach srodowiska

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Kilka uwag o czynnikach środowiska J ak widzimy, woda i ląd tworzą istotnie zasadniczo różne światy, które zadecydowały o dwóch głównych kierunkach ekologicznych ewolucji życia na Ziemi, stwarzając mnóstwo typów biologicznych w znacznym, stopniu przeciwstawnych. Środowiska te jednak nie są jednolite, nierozkła- dalne. Przeciwnie, są to złożone kompleksy, które można i trzeba rozkładać na elementy prostsze, o ile chcemy dokładniej wniknąć w analizę bioekologiczną. Odnośńie wody – omówiono już niektóre z nich, jak gęstość, lepkość, tlen warunkujący oddychanie. zasolenie. Były to jednak raczej ogólne przykłady, wybrane dla zilustrowania zasadniczych różnic życia w obu środowiskach. Elementów tych jest więcej i po- znamy’ je jeszcze przy omawianiu klimatu, podłoża oraz życia zespołowego wodnego i lądowego. Nazy- wamy je c z y n n i k a m i ś r ‘o d o w i s k o w y m i. Badanie ich urozmaiconego wpływu na organizmy tworzy jeden• z podstawowych rozdziałów ekologii ogólnej. Jak naj praktyczniej’ dzielić czynniki środowiskowe? Pewne różnice dostrzegamy pomiędzy środowiskiem wodnym’ i lądowym (powietrznym). Woda działa w dwojaki sposób na żyjące w niej organizmy; w pierwszym rzędzie przez swe właściwości fizyczne, . jako żywioł Wpływający na riie przez gę- stość, lepkość, ciśnienie, przez ruch czyli dynamizm cząstek przez energię promienistą i cieplną z zewnątrz przenikające do hydrosfery, przez – dużą pojemność : cieplną osłabiającą kontrasty termiczne itp. Z drugiej strony działa na drodze chemicznej, przez’ pośrednictwo substancji, rozpuszczonych w wodzie, które tworzą gazy (tlen, bezwodnik węglowy), a także fosforowe i azotowe sole pokarmowe, stanowiące pier- wotne źródło pożywienia dla samożywnej roślinności wodnej. W wodzie morskiej i słonawej odgrywają nad- to rolę te sole mineralne, których roztworem jest woda morska, stwarzająca duże ciśnienie osmotyczne, śro- dowisko życia. zasadniczo odrębne od wód słodkich. [więcej w: , mobilne piaskowanie, instalacje elektryczne, Silniki do agd ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje elektryczne mobilne piaskowanie Silniki do agd