Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Klimat Warunki bytu i czynniki

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Klimat Warunki bytu i czynniki ekologiczne Podział czynników środowiska wodnego na fizyczne ,i chemiczne, a lądowego na klimat i podłoże, którym zakończyliśmy rozdział I nie wystarcza dla głębszego wniknięcia w stosunki zwierzęcia i jego środowiska. które są przecież głównym przedmiotem książki. Po- dział ten można uzupełnić innym, szczególnie aktual- nym, zaproponowanym przez Monczadskiego, a uwzglę- dniającym rozmaite grupy czynników ze względu na wpływy jakle wywierają na zwierzęta. Pierwszą grupą są czynniki s t a b i l n e, takie jak skład i fizyczne właściwości hydrosfery, atmosfery, litosfery, siła ciążenia, stała słoneczna itp., standWią dla organizmów warunki bytu, które w biegu ewolucji, zadecydowały o morfologiczno-fizjologicznych wła- ściwościach, organizmów, o podstawowych przystoso- waniach do środowiska, które w odniesieniu do zwie- rząt wodnych i lądowych omówiono w rozdziale pierwszym. Czynniki tego typu nie wywołują zmian liczebności ani zmian rozsiedlenia. Inną grupę tworzą czynniki z m i e n n e o k r e s 0- w o, zależne od ruchu planet naszego układu słonecz- nego. Działają od dawna i wywołują w organizmach dobowe, sezonowe, a nawet wieloletnie cykle oraz sezonową dynamikę liczebności. Nie przejawiają specyficzności gatunkowej, ich wpływ jest ogólniejszy. Jeszcze inne czynniki zmieniają się w sposób n i e- regularny. Mogą to być fizyczne czynniki środowiska jak temperatura, opady, wilgotność, wiatr; albo b i o t Y c z n e jak pokarm, pasożyty, choroby, drapieżniki i inne, tworzące żywe środowisko zwierząt. Czynniki tego typu nie wywierają wpływu albo bar- dzo nieznaczny na właściwości dobowe, sezonowe lub cykle biologiczne. ,Wpływają natomiast na liczebność populacji oraz na rozsiedlenie osobników w obrębie zasięgu. Reakcje na te czynniki są z reguły specy- ficzne dla gatunków. O ile zmiany tych czynników przekraczają normalną rozpiętość działania, mogą wy- wołać dywergencję wraz z możliwością tworzenia nowych odmian i gatunków. Sprzyjają obsadzaniu nisz ekologicznych. [hasła pokrewne: , bramy garażowe, przydomowe oczyszczalnie, Ogród i Działka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe Ogród i Działka przydomowe oczyszczalnie