Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. kształtowanie się poziomu dochodów zatrudnionych w tych dziedzinach oraz na przebieg procesu reprodukcji zarówno materialnych. wa- runków produkcji, jak i siły roboczej w rolnictwie i związa- nych z nim gałęziach. Jak wynika z poprzednich rozważań, poziom produkcji rol- nej i jej dynamika mają również znaczny wpływ na saldo handlu zagranicznego, które z kolei oddziałuje na wiel- kość dochodu narodowego krajowego, a pośrednio również na sposób jego podziału, zwłaszcza na proporcje między spożyciem a akumulacją, a więc na cały proces reprodukcji. Niedostateczna dynamika produkcji rolniczej może więc wpływać hamująco na proces socjalistycznej reprodukcji rozszerzonej w wielu gałęziach produkcji i utrudniać rozwój gospodarki narodowej jako całości. Pierwotny, surowcowy charakter produkcji rolniczej prze- sądza jednak o jej szczególnej roli w całym procesie repro- dukcji społecznej i w ekonomice kraju. Dlatego w miarę po- stępów uprzemysłowienia i osiągania wysokiego poziomu gos- podarczego rozwoju, znaczenie rolnictwa w reprodukcji spo- łecznej nie maleje, lecz jedynie się przekształca. [patrz też: , domy ekologiczne, meble drewniane, odzież ochronna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy ekologiczne meble drewniane odzież ochronna