Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Koszty produkcji a ceny produktów

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Koszty produkcji a ceny produktów rolnych Z dotychczasowych rozważań wynika, że punktem WYlSC18 do określania poziomu cen produktów rolnych powinny być koszty produkcji na glebach mało urodzajnych, ale ze względu na popyt na żywność wymagających jeszcze upra- wy. Sprawa ta jest jednak dość skomplikowana. Po pierwsze, ścisłe określenie kosztów krańcowo wyso- kich jest trudne, gdyż wiele przedsiębiorstw ma wysokie koszty własne nie tylko ze względu na niekorzystne wa- runki glebowe, klimatyczne czy położenie, lecz również wskutek złego gospodarowania. Ich statystyczne wyodrębnie- nie jest bardzo trudne. Dlatego rachunek kosztów w przedsię- biorstwach produkujących w najgorszych warunkach można brać pod uwagę jedynie wówczas, gdy ich poziom gospodaro- wania uzna się za co najmniej przeciętny w danym okresie. Po drugie, sam rachunek kosztów produkcji w rolnictwie w odniesieniu do poszczególnych artykułów jest utrudniony ze względu -na wielostronny i przeważnie sprzężony charak- ter wytwarzania; np. w produkcji buraka cukrowego ko- nieczne jest określenie kosztów produkcji cukru, wytłoków i liści na paszę. Podobnie jest w produkcji mleka i mięsa wołowego, zboża i słomy itd. Jeśli przyjąć, że koszty mogą stanowić punkt wyjścia do wyznaczania cen produktów rolnych, to jednocześnie trzeba sobie w pełni zdawać sprawę z tego, że nie są one jedy- nym ani naWet głóWnym Wyznacznikiem tych cen. Systemu cen na produkty robie nie można bowiem rozpatrywać w oderwaniu od całokształtu sytuacji rynkowej i musi on uwzględniać działanie obiektywnych praw ekonomicznych gospodarki socjalistycznej. Z jednej strony, nie może utrudniać działania podstawowego prawa ekonomicznego so- cjalizmu, a z drugiej – musi uwzględniać wymagania pra- wa wartości w ramach, jakie wyznacza .socjalistyczny system gospodarki planowej. Wydatki ludności na zakup środków żywności, a więc . produktów pochodzenia rolniczego, mają poważny udział, bo sięgający powyżej 40%, w całości wydatków konsumpcyj- nych. Oznacza to, że poziom cen produktów pochodzenia rolniczego ma bardzo duży wpływ na stopę życiową ludno- ści. [przypisy: , odzież bhp, tablice informacyjne, wkładki sfp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odzież bhp tablice informacyjne wkładki sfp