Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

L e p kos c

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

L e p koś ć w o d y jest czynnikiem, który zmienia się wraz ze zmianami temperatury i słoności. W wo- dzie cieplejszej jest mniejsza, w chłodniejszej większa. Wzmaga się z natężeniem koncentracji solnej. To pociąga za sobą pewne dodatkowe modyfikacje or- ganizmów planktonowych (zwiększenie utworów umożliwiających oparcie się względnie zawieszenie w mniej gęstej, cieplejszej lub bardziej rozcieńczonej wodzie – sezonowe formy planktonowe, cyklomor- foza, odmiany z wód słonych i słonawych). Organy ruchu jeżeli istnieją u zwierząt plankto- nowych, to służą raczej do utrzymania zwierzęcia w stanie “zawieszenia” w toni, oparcia się o wodę. Widłonogi (Copepoda) nieustannie w podskokach pod- pływają do góry, kompensując w taki sposób stały, aczkolwiek powolny spadek, wywołany większym nieco od środowiska płynnego ciężarem ich ciała. Są więc obdarzone ruchem, ale w swym efekcie zmierzającym raczej do przeciwstawienia się sile spadku. Od aktywności lokomocyjnej zwierzęcia do jego mniej lub więcej wyraźnej bierności zmierza przysto- sowanie do życia planktonowego. J eżeli ruchy tu i ówdzie przejawiają się jeszcze, są zazwyczaj słabe lub służą do innych potrzeb niż posuwanie ciała w określonym kierunku. Daje się także zauważyć zmniejszanie rozmiarów ciała, co w zasadzie odpo- wiada zwiększeniu powierzchni w stosunku do obję- tości jednemu z kardynalnych warunków życia planktonowego. Sposób życia planktonowy jest więc wytworem środowiska wodnego, wielokrotnie gęstsze- go od powietrza i w którym nie ma odpowiednika.• Biologiczne typy zwierząt lądowych Podobnie jak w wodzie także na lądzie można wyróżnić cały szereg typów biologicznych albo eko- logicznych zwierząt.: kształtem. i sposobem życia wy- rażających ustosunkowanie się do środowiska. Po- nieważ sposób poruszania się wpływa najbardziej na wygląd ogólny zwierzęcia, na jego habitus, należy tę właściwość przyjąć jako szczególnie ważne kryte- rium dla wyróżniania typów biologicznych. [hasła pokrewne: , rusztowania warszawa, lampy ogrodowe, klimatyzacja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzacja warszawa lampy ogrodowe rusztowania warszawa