Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Majac na uwadze cel nadrzedny,

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Mając na uwadze cel nadrzędny, którym jest ochrona interesów klasy właścicieli kapitału, często podej- muje kroki mające charakter ustępstw na rzecz mas pracu- – jących lub doraźnie ograniczające interesy pewnych kręgów burżuazji. Nie zmienia to więc klalilowego charakteru pań- stwa. Jedną z przyczyn zwiększania się roli państwa we współ- czesnym kapitalizmie jest rozwój sił wytwórczych i charak- ter współczesnego postępu naukowo-technicznego, który wy- maga dużej koncentracji produkcji i kapitału oraz nowych instytucjonalnych form zarządzania gospodarką. Nie jest to jednak problem odrębny; mieści się on w ramach sprzecz- ności kapitalizmu. Na początku XX w. rozwój sił wytwórczych wyraźnie ha- mowały istniejące wówczas stosunki produkcji; nie mieścił się on w ramach ani kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (po- stęp techniczny ‘wywoływał w tym czasie wzrost bezrobocia), ani kapitalizmu monopolistycznego (możliwość hamowania postępu technicznego przez monopole) s. Współczesne pań- I Pełna” analizę klasowego charakteru państwa można znaleźć w pracy Lenina O państwie, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956. J Por. rozdział 7. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie stwo kapitalistyczne prowadzi politykę zmierzającą do łago- dzenia czynników hamujących rozwój sił wytwórczych, po- litykę stwarzania bodźców dla postępu technicznego. Tylko bowiem państwo oraz monopole mają wystarczającą ilość środków finansowych do prowadzenia systematycznych ba- dań naukowych i wdrażania kapitałochłonnego postępu’tech- nicznego. Działanie monopoli W tym zakresie ograniczają dążenia do maksymalizacji zysku, państwo natomiast kieruje się nowy- mi celami: rywalizacją z obozem socjalistycznym i dążeniem do utrzymania kapitalistycznego sposobu produkcji. Najlep- szym przykładem w tym zakresie jest to, że udział państwa w finansowaniu badań naukowych w większości krajów wy- soko rozwiniętych jest większy niż w finansowaniu rozwoju innych dziedzin gospodarki. Z drugiej strony, stały wzrost mocy produkcyjnych w krajach wysoko rozwiniętych (jako rezultat akumulacji i postępu technicznego) zaostrzył pro- blem wykorzystania możliwości gospodarki do nie spotyka- nych przedtem rozmiarów. [patrz też: , wdrożenia magento, prace dekarskie, dezynsekcja warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dezynsekcja warszawa prace dekarskie wdrożenia magento