Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Mechanizmy te zostaly wyodrebnione na

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Mechanizmy te zostały wyodrębnione na podstawie analizy teoretyczne] i wieloletnich badań sta- tystycznych. Poza tymi podstawowymi mechanizmami o zna- czeniu ogólnym w każdej gospodarce działają określone, swo- iste dla niej czynniki, które w pewnych przypadkach mogą nieco zmieniać przebieg cyklu koniunkturalnego, przede wszystkim’ różnicując okres. trwania danego cyklu. Wykazaliśmy już, że kryzys ujawnia i• zaostrza wszystkie sprzeczności gospodarki kapitalistycznej. Najwyraźniej widać. w nim sprzeczność między produkcją i konsumpcją. W okre- sie nadprodukcji masy pracujące, wskutek masowego bezro- bocia, nie mają środków na zakup niezbędnych środków kon- sumpcji. Zaostrzenie konkurencji kapitalistycznej przejawia się w bankructwach małych i średnich przedsiębiorstw przy postępującym równocześnie procesie centralizacji kapitału i monopolizacji gospodarki. Nie wykorzystane moce produkcyjne i masowe bezrobocie świadczą o ograniczonym zakresie racjonalności gospodaro- wania w sposobie produkcji opartym na prywatne] własności środków produkcji, Marnotrawstwo czynników produkcji do- wodzi, że w kapitalizmie nie może być rozwiązany problem racjonalności gospodarowania w skali społecznej, ponieważ koliduje on z indywidualnymi decyzjami prywatnych właści- cieli kapitału, których celem działania jest maksymalizacja zysku. Rozmiary produkcji dostosowują się do zmniejszonego f popytu, zatrudnienia t inwestycji. Marnotrawstwo środków produkcji, środków konsumpcji i niewykorzystanie siły roboczej prowadzą w ostateczności do J przywrócenia ogólnej równowagi gospodarczej. Kryzys za- tem, ujawniając w sposób gwałtowny sprzeczności kapitaliz- mu, równocześnie rozwiązuje je na pewien czas. Skutkiem ekonomicznym kryzysu jest więc powrót do niezbędnych pro- porcji w gospodarce. Nie można jednak ograniczyć się do rozpatrywania tylko ekonomicznych skutków kryzysu, chociaż te dadzą się przed- stawić ilościowo (np. spadek rozmiarów produkcji czy inwe- stycji w procentach w stosunku do poziomu wyjściowego). Społecznych skutków kryzysu zmierzyć się po prostu nie da. Nie będzie bowiem ich wystarczającą miarą liczba bezrobot- nych czy procentowy spadek zatrudnienia, gdyż to nie od- zwierciedli ogromu cierpień ludzkich. [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, skoki spadochronowe, sprzątanie poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydraulika przemysłowa skoki spadochronowe sprzątanie poznań