Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Mozemy mówic jeszcze o innych

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Możemy mówić jeszcze o innych zmianach strukturalnych we współczesnym kapitalizmie, takich jak: 1) zmiany w mię- dzynarodowym podziale pracy i w związanych z nim proce- sach integracji; 2) zmiany w międzynarodowych ruchach ka- pitału i kierunkach lokat kapitałowych oraz ich roli; 3) zmia- ny w pozycji poszczególnych krajów wysoko rozwiniętych w wyniku ich rywalizacji ekonomicznej; 4) zmiany w sytua- cji politycznej i ekonomicznej krajów kolonialnych i zależ- nych; powstanie “trzeciego świata”. . U podstaw tych zmian leżały przyczyny obiektywne, takie jak rozwój sił wytwórczych, działalność państwa oraz su- biektywne dążenie kapitału o przetrwania kryzysu między- narodowego systemu zagrozonego przez po- wstanie państw socjalistycznych oraz przez rozpad systemu kolonialnego. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Rola państwa w gospodarce rozwiniętych krajów kapitalistycznych Podstawowy cel działalności państwa Interwencjo- nizm pań- stwowy Jak już stwierdziliśmy, nadrzędnym celem działalności pań- stwa w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych jest obecnie łagodzenie podstawowych sprzeczności kapitalizmu, które na początku XX w. zagroziły jego istnieniu – łagodze- nie przejawów sprzeczności między klasą robotniczą. a właś- cicielami środków produkcji oraz- łagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego drogą zmiejszania dysproporcji między produkcją a popytem. Są to dwa aspekty tego samego zada- nia. Realizując je, państwo stosuje szereg instrumentów eko- nomicznych i administracyjnych w mniej lub bardziej sku- teczny sposób oddziałujących na gospodarkę. Przy tym samo państwo staje się coraz większym właścicielem kapitału. Po- litykę czynnego oddziaływania państwa kapitalistycznego na gospodarkę narodową nazywamy interwencjonizmem pań- stwowym. Ingerencja państwa kapitalistycznego w życie gospodarcze nie jest zjawiskiem nowym, typowym tylko dla współczesne- go kapitalizmu. Bardzo aktywny był udział państwa w pro- cesie powstawania kapitalizmu, w okresie tzw. pierwotnej akumulacji kapitału. [podobne: , catering dietetyczny, drzwi wewnętrzne Kraków, odzież bhp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: catering dietetyczny drzwi wewnętrzne Kraków odzież bhp