Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Na koniunkture gospodarcza oddzialywa równiez

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Na koniunkturę gospodarczą oddziaływa również pobudza- jąco militaryzacja gospodarki w okresie, gdy nie prowadzi się wojen. Militaryzacja gospodarki oznacza powiem, że znaczny jest udział produkcji zbrojeniowej w. produkcji globalnej. Część majątku produkcyjnego jest zaangażowana w llroduk- cję, która nie tworzy podaży rynkowej, a wzrost produkcji zbrojeniowej wywołuje znaczny popyt na surowce, materiały i środki trwałe, a również na wykwalifikowaną .siłę roboczą. Angażuje więc część siły ‘roboczej i zwiększa popyt na środ- ki konsumpcji. Realizacja zamówień państwowych opartych na wysokich i stałych cenach gwarantuje wysoką stopę zysku w produkcji zbrojeniowej. Tendencja ta utrzymuje się gdy t: 1) państwo dąży do utrzymywania wysokich zapasów środków strategicz- nych; 2) w sferze produkcji zbrojeniowej postęp techniczny powoduje szybkie moralne zużycie różnych gatunków broni i wdrażanie nowych rozwiązań. Wpływ monopolizacji gospodarki na przebieg cyklu koniunkturalnego nie jest tak jednoznaczny jak militaryzacji. Z jednej strony, monopole wpływają ujemnie na przebieg cyklu koniunkturalnego utrudniając wyjście z recesji. Pa- miętamy, że w okresie klasycznego kryzysu wskutek spadku cen wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technolo- gicznych jest głównym czynnikiem pobudzającym gospodar- kę do wyjścia z fazy depresji, Chcąc zwiększyć -stopę zysku przy niskich cenach przedsiębiorstwa muszą wprowadzać ta- kie rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwolą na obniżanie produkcji. To zaś, że cena, monopolowa ma tendencję do sztywnego utrzymywania się na jednym, poziomie, osłabia bodźce do po- stępu technicznego i modernizacji. Ponadto monopole ograni- czając produkcję w czasie kryzysu koncentrują ją w zakła- dach najbardziej nowoczesnych, mających najniższe koszty wytwarzania. Nie stwarza to bodźców do podejmowania no- wych inwestycji. W kapitalizmie monopolistycznym inwestycji moderniza- cyjnych dokonuje się w okresie dobrej koniunktury. Nie jest to jednak, proces, tak szybki i gwałtowny jak w okresie oży- wienia w klasycznym cyklu. Wynika to z istnienia w monopo- lach nie wykorzystanych mocy produkcyjnych: [więcej w: , Hale magazynowe, blachy trapezowe, hydraulika przemysłowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachy trapezowe Hale magazynowe hydraulika przemysłowa