Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nadprodukcja poglebiala sie bo- wiem

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Nadprodukcja pogłębiała się bo- wiem (w kolejnych kryzysach) aż do II wojny światowej, a obecnie moce produkcyjne•są wielokrotnie większe niż kie- dykolwiek przedtem. Przy tym nie zmieniły się zasady po- działu dochodu w kapitalizmie, a zatem problem sprzeczności między popytem a podażą nie został rozwiązany. W ten sposób rozwój sił wytwórczych-był jedną z przyczyn, które wywołały konieczność zmian strukturalnych w gospo- darce kapitalistycznej, w tym konieczność zwiększenia roli państwa. Z drugiej strony te właśnie zmiany, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, oddziałują na dalszy rozwój technicz- ny krajów wysoko rozwiniętych. Nie można jednak na tej podstawie sądzić, że w kapitaliz- mie nastąpiło całkowite zlikwidowanie sprzeczności między siłami wytwórczymi a stosunkami ekonomicznymi, i że – jak utrzymuje wielu ekonomistów burżuazyjnych gospodarka kapitalistyczna będzie się dalej rozwijać bez zakłóceń. Prze- czy temu sama rzeczywistość. Przede wszystkim faktyczną władzę ekonomiczną sprawuje i kontroluje gospodarkę nie państwo, ale największe grupy finansowe. Państwo – jak zo- baczymy dalej – w ich interesie oddziałuje na popyt, po- dejmując. najmniej- rentowne przedsięwzięcia gospodarcze. Działalność państwa nie jest w stanie zlikwidować podstawo- wej sprzeczności kapitalizmu, sprzeczności między pracą a kapitałem. Nie zlikwidowano bezrobocia ani nierównomiar- ności w podziale dochodu narodowego, czego wynikiem jest stale wysoka w rozwiniętych kra jach’ kapitalistycznych liczba strajków o podłożu ekonomicznym. Państwo nie zdołało też zlikwidować nieracjonalności go- spodarki kapitalistycznej. Jej przejawy – kryzysy nadpro- dukcji – zostały bowiem tylko złagodzone, głównie przez nieracjonalne wykorzystanie sił wytwórczych w masowej produkcji broni, ICO przyczyniło się do wzrostu zmilitaryzo- wania gospodarki. Zwiększenie się roli państwa w gospodarce kapitalistycz- nej stanowi podstawową zmianę strukturalną, tej gospodarki, zapoczqtkowanq w latach. trzydziestych., a nąsilające się po II wojnie światowej. [podobne: , wyposażenie biur, druk kalendarzy, wdrożenia magento ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: druk kalendarzy wdrożenia magento wyposażenie biur