Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Najwazniejszy typ restytucji — r

Posted in Uncategorized  by admin
November 20th, 2018

Najważniejszy typ restytucji — r e ge n e r ac j a — polega na zastąpieniu utraconego organu dzięki rozwojowi wykształconych już uprzednio zawiązków embrionalnych albo też na wykształceniu zupełnie od nowa organu dodatkowego; ten ostatni proces ma wielkie znaczenie dla kształtowania się organizmu, gdyż wówczas ujawnia się często omnipotencja już wyrośniętych i zróżnicowanych komórek. Stosunkowo rzadko, np. podczas restytucji uszkodzonych stożków wzrostu korzenia, zostają one uzupełnione dzięki wznowieniu podziałów we wszystkich komórkach powierzchni rany; zjawisko to nazywamy r epar a c j ą. Liście begonii są szczególnie dogodnym materiałem do śledzenia zjawisk regeneracyjnych. Jeżeli odetniemy liść begonii wraz z ogonkiem i położymy na wilgotnym piasku, na dolnej powierzchni ogonka rozwiną się korzenie. Czasami, jeżeli uszkodzimy nerwy blaszki liŔciowej. tworzą się w tych miejscach nowe ośrodki wzrostu, w których rozwijają się następnie nowe rośliny (ryc. 282). Na preparatach mikroskopowych (ryc. 289) można łatwo stwierdzić, że normalna komórka epidermy liścia, położona w bezpośrednim sąsiedztwie rany, przekształca się w komórkę embrionalną, tzn. odzyskuje zdolność podziałów. Wskutek wielokrotnych jej podziałów tworzy się tkanka merystematyczna, z której wyrasta w końcu cała roślina. W podobny sposób ko— mórki rdzenia kalarepy odtworzyć mogą całą roślinę. W tym przypadku jest jasne, że komórka będąca pumktem wyjScia regeneratu musiała mieć jeszcze wszystkie możliwości rozwojowe konieczne do wykształcenia całej rośliny, chociaż w zespole tka— nek liścia uległa ostatecznemu zróżnicowaniu na komórkę q)idermy, spełniając tym samym Ściśle ograniczone funkcje. Dopóki liść był po— łączony z rośliną macierzystą, wy- wierała ona hamujące działanie na wszystkie inne możliwości rozwojo- we drzemiące w epidermy; dzięki temu ujawniła się tylko jedna z możliwości, mianowicie wykształcenie się w postaci komórek skórki. Przez odcięcie liścia i uszkodzenie nerwów zniesiono te zależno” od reszty rośliny; w pewnych więc komórkach na nowo budzą się zahamowane tendencje dalszego rozwoju, zaczynają się one dzielić i w końcu wykształcają nową roślinę. Nie wiadomo jeszcze, na czym polega hamujący wpływ rośliny, ma on jednak bez wątpienia charakter korelacyjny. [przypisy: , drzwi wejsciowe, projektowanie wnętrz Kraków, kamery monitoring ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wejsciowe kamery monitoring projektowanie wnętrz Kraków