Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Nie tylko dlatego, ze badania

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Nie tylko dlatego, że badania ekologiczne nad roślinami zaczęto znacznie wcześniej od takich badań nad zwie- rzętami, ale może głównie dlatego, że rośliny są obiek- tami łatwiejszymi dla badań ekologicznych niż zwie- rzęta, zwłaszcza przez swój prostszy w zasadzie i mniej urozmaicony sposób odżywiania się, a także z racji nieruchomego przytwierdzonego sposobu życia; są więc obiektami niewątpliwie bardziej dostępnymi pod tym wzgledem. Tymczasem zwierzęta przedstawiają dla ekologa coś bez porównania więcej skomplikowanego. Przede wszystkim przez nader urozmaicone typy lokomocji. Nadto ujawniają zwierzęta wielką różnorodność pokar- mu i sposobów zdobywania tegoż, żywią się roślinami zjadają inne zwierzęta, samce zabiegają o samice, rodzice opiekują ,się potomstwem, obdarzone instynkta- mi społecznymi ‘tworzą stada, zrzeszenia, społeczeń- stwa itd. Z tymi niezwykle ważnymi zjawiskami życia zwierzęcego botanik nie spotyka się na swoim terenie badań ekologicznych, przynajmniej nie w takich skom- plikowanych formach. Społecznego życia zwierząt na przykład nie wyjaśnimy bez przyjęcia u jego pod- stawy momentów psychicznych, popędów społecznych. powinowactwa do życia gromadnego; tymczasem “socjologię’” roślin bez reszty można sprowadzić do walki o przestrzeń, pokarm i światło u zrzeszonych w zespoły populacji gatunkowych, czyli do czynników ściśle ekologicznych, grupowych. Ponieważ życie zwierząt zwłaszcza na lądzie roz- grywa się przeważnie na tle zespołów roślin, które nie tylko stwarzają im podstawowe źródło pokarmu, ale także niezbędne siedliska gdzie bytują, chronią’ się i poruszają, dla zooekologa staje się konieczna znajo- mość szaty roślinnej, przynajmniej obserwowanego terenu, co jeszcze bardziej komplikuje to badanie. Ułatwia je w znacznym stopniu współpraca zoologów z botanikami, niejednokrotnie już praktykowana, która dała świetne wyniki obopólne, uwzględniając także wpływy zwierząt na zespoły roślin. Metodyka badań ekologii zwierząt jest wiec z powyżej wysuniętych względów wielokrotnie trudniejsza od metodyki eko- logii roślin i tym faktem być może usprawiedliwia się w znacznym stopniu bardziej powolne tempo rozwoju pierwszej w stosunku do ostatniej. [patrz też: , podesty ruchome, instalacje elektryczne, bramy garażowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bramy garażowe instalacje elektryczne podesty ruchome