Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Obok warunków klimatycznych i glebowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Obok warunków klimatycznych i glebowych na specjalizację mogą wpływać: położenie przed- siębiorstw w stosunku do rynku zbytu, zasoby siły roboczej w danym rejonie oraz jej kwalifikacje i nawyki produkcyjne. Przedsiębiorstwa rolne położone w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych i skupisk miejskich, ze względu na małe od- ległości i czas transportu oraz niski jego koszt, mogą produ- kować artykuły o dużej objętości i małej wartości 1 tony pro- duktu, przy czym mogą to być produkty łatwo psujące się, np. świeże warzywa, mleko pitne itp. Tego rodzaju produkty wytwarżane w przedsiębiorstwach odległych kosztują po ich dowiezieniu do konsumenta drożej i mogą być gorsze jakoś- ciowo. Tworzenie i sposoby wykorzystania renty gruntowej w gospodarce socjalistycznej Dotychczasowe rozważania wskazują jednoznacznię, że w gospodarce socjalistycznej nie znikają warunki powodujące w rolnictwie występowanie renty różniczkowej , a analiza du- żego zróżnicowania w stopniu zainwestowania poszczegól- nych przedsiębiorstw socjalistycznych w rolnictwie wska- zuje również na istnienie podstawy do występowania renty różniczkowej II. W celu zapewnienia rentowności i możliwości reproduk- cji rozszerzonej przedsiębiorstwom produkującym w gor- szych warunkach glebowych należałoby ustalić ceny na podstawowe produkty rolnicze w oparciu o koszty pro- dukcji tych właśnie przedsiębiorstw plus minimalny zysk. W przypadku ustalenia cen na poziomie niższym od kosz- tów przedsiębiorstw produkujących w krańcowo trudnych warunkach albo ponosiłyby one stratę,. którą społeczeństwo musiałoby pokrywać w formie dotacji 1, albo doprowadzi- łoby to do obniżenia dochodów pracowników za pracę i do wyłączenia najsłabszych gleb rolniczego użytkowania. Ustalenie cen produktów rolnych na poziomie zapewnia- jącym rentowność przedsiębiorstwom produkującym w wa- runkach krańcowo trudnych oznaczałoby dla przedsiębiorstw w średnich i bardzo dobrych warunkach możliwość osiąg- nięcia znacznie wyższej stopy rentowności a więc renty różniczkowej I. [podobne: , wirtualne biuro, fototapety na wymiar, hurtownia elektryczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fototapety na wymiar hurtownia elektryczna wirtualne biuro