Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Ograniczo- nosc -i kurczenie sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Ograniczo- ność -i kurczenie się zasobów ziemi w rolniczym użytkowa- niu zmusza społeczeństwo socjalistyczne do pełnego wyko- rzystania całego obszaru ziemi. przydatnej dla rolnictwa. Oznacza to konieczność eksploatacji rolniczej zarówno ziem o wysokiej urodzajności, jak i gruntów słabszych, o niż- szej urodzajności, których użytkowanie jest jeszcze ekono- micznie uzasadnione ze względu na konieczność zaspokoje- nia potrzeb żywnościowych ludności. Z uwagi na znaczne różnice glebowe, klimatyczne Oraz różne położenie w stosunku do ośrodków zbytu i zaopa- trzenia przedsiębiorstwa działające w korzystniejszych warunkach klimatycznych, o urodzajniejszych glebach i znaj- dujące się w pobliżu ośrodków zbytu osiągają z reguły Wyż- szą wydajność pracy, koszty produkcji są w nich niższe i w wyniku uzyskują one wysokie dochody. Natomiast przed- siębiorstwa o mniej korzystnych warunkach klimatycznych i na słabszych glebach osiągają niższe plony, mniejszą wy- dajność pracy, a ich koszty produkcji są przeważnie wyższe. Różnice glebowe i klimatyczne’ mają raczej’ trwały cha- rakter i wpływają nie tylko’ na koszty, wydajność pracy i dochody, lecz również na terytorialne rozmieszczenie pro- dukcji roślinnej i zwierzęcej. Tendencja do koncentracji produkcji artykułów, które da- ją najwyższe plony lub mogą być wytwarzane pa stosunko- wo niższych kosztach w rejonach najbardziej korzystnych dla ich uprawy, stanowi konsekwencję trwałych różnic w naturalnych warunkach produkcji rolnej, a jednocześnie jest ekonomiczną podstawą jej rejonizacji. W gospodarce socjalistycznej istnieje możliwość świado- mego wykorzystania zróżnicowania warunków naturalnych do planowej optymalizacji rozmieszczenia upraw poszcze- gólnych roślin i produkcji artykułów zwierzęcych tam, gdzie koszty ich produkcji są najniższe. Prowadzi to do planowej rejonizacji produkcji i specjalizacji poszczególnych przed- siębiorstw i całych rejonów kraju w wytwarzaniu kilku podstawowych produktów. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, biuro detektywistyczne, Opakowania kartonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: biuro detektywistyczne Opakowania kartonowe Serwis Klimatyzacji